Doporučená znění
rozhodčích doložek do smluv

"Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu."

Alternativně je možno zapracovat toto ustanovení :

"Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci."

Doporučené znění dodatku s rozhodčí doložkou k existujícím smlouvám:

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. ....... ke smlouvě č. ....... ze dne ....... v tomto znění:

zde uvést příslušné dohodnuté znění rozhodčí doložky (viz výše)

V.............................................. dne..............................................

.................................................................             .................................................................
podpisy zástupců smluvních stran

Doporučená rozhodčí doložka pro řízení on-line:

Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy anebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle jeho Řádu on-line jediným rozhodcem určeným předsedou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Strany pro toto řízení volí tyto e-mailové adresy pro vedení řízení on-line:

............................................................................................................................

............................................................................................................................“

Upozornění:

Strany se mohou dohodnout, že rozhodčí řízení bude probíhat v některém ze sudišť nebo na kontaktním místě Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR.R.

Rozhodčí řízení se koná v českém jazyce, ovšem strany si mohou v rozhodčí smlouvě stanovit jazyk odlišný.

S účinností od 1.12.2016 již nelze platně uzavřít rozhodčí doložku ve smlouvě se spotřebitelem. Spory vycházející ze smluv obsahujících rozhodčí doložku, uzavřených do této doby, budou ovšem Rozhodčím soudem projednány na základě účinných předpisů chránících práva spotřebitele.