Výběr z rozhodnutí

Výběr z rozhodnutí

Popis dokumentu Odkaz na dokument
Konstituování fóra / jmenování jediného rozhodce pdf (110 kB)
Pravomoc (příslušnost) pdf (99 kB)
Výslech svědka pdf (91 kB)
Překážka věci zahájené (význam číslování nápadu spisů) pdf (110 kB)
Právní charakter smluvních podmínek dle Vídeňské úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží pdf (95 kB)
Lhůty v řízení se zahraničním účastníkem, jemuž byl ustanoven opatrovník pro přijímání písemností pdf (96 kB)
Usnesení Krajského soudu v Ostravě - doručování písemností RS (opatrovník) pdf (1927 kB)
Rsp 42/14 Vyloučení působnosti Vídeňské úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží pdf (192 kB)
Rsp 721/14 Doručování, obvyklá praxe stran pdf (202 kB)
Rsp 843/13 Použití obchodních zvyklostí a zásad spravedlnosti v rozhodčím řízení pdf (236 kB)
Rsp 1540/13 Odstoupení od smlouvy bez zbytečného odkladu pdf (143 kB)
Rsp 874/14 Vliv vedlejšího závazku na posouzení typu sporu (zda se jedná o spotřebitelský spor, když ručitelem je spotřebitel) pdf (153 kB)
Rsp 581/14 Podstatná změna okolností ve smlouvě budoucí pdf (227 kB)
Rsp 803/14 Aplikace zásady rozumnosti dle § 4 odst. 1 NOZ, vymezení účelně vynaložených nákladů a péče řádného hospodáře pdf (198 kB)
Rsp 513/13 Přípustná výše smluvní pokuty pdf (157 kB)
Rsp 1204/14 Prokázání negativní skutečnosti, výslech statutárního orgánu účastníka řízení pdf (285 kB)
Rsp 2091/13 Smluvní pokuta - ujednání odporující dobrým mravům pdf (135 kB)
Rsp 457/14 Uzavření nájemní smlouvy mezi podnikateli, přípustnost nákladů pdf (223 kB)
Rsp 212/12 Uzavření rozhodčí doložky insolvenčním správcem, uspokojování nároků v insolvenčním řízení pdf (289 kB)
Rsp 691/12 Odůvodnění usnesení o zamítnutí provedení důkazu, rozpor s veřejným právem jako důvod neplatnosti právního poměru pdf (210 kB)
Rsp 429/14 Přípustná výše úroku z prodlení pdf (138 kB)
Rsp 721/14 Obvyklá praxe stran v doručování pdf (206 kB)
Rsp 581/14 Platnost rozhodčí doložky pdf (245 kB)
Rsp 2399/13 Užívání stavby před vydáním kolaudačního souhlasu pdf (209 kB)
Rsp 1481/12 Nevyužitý rezervační poplatek jako bezdůvodné obohacení pdf (159 kB)
Rsp 236/13 Úrok z prodlení pdf (140 kB)
Rsp 2231/12 Podnikání obce a neaplikace spotřebitelské směrnice pdf (160 kB)
Rsp 293/13 Určení rozhodného práva pdf (154 kB)
Rsp 1040/14 Uzavření smíru a vydání rozhodčího nálezu o něm pdf (184 kB)
Rsp 255/13 Úhradový spor ve zdravotnictví pdf (119 kB)
Rsp 1243/13 Úhrada nákladů za rozhodčí řízení v případě zastavení řízení pdf (139 kB)
Rsp 90/15 Platnost smlouvy obsahující rozhodčí doložku, přiměřenost smluvní pokuty pdf (197 kB)
Rsp 86/15 Povaha smluvní pokuty pdf (346 kB)
Rsp 99/15 Přezkoumání podmínek řízení rozhodčím senátem pdf (137 kB)
Rsp 112/15 Usnesení rozhodčího senátu o postupu v řízení pdf (195 kB)
Rsp 221/15 Poučení rozhodce pdf (133 kB)
Rsp 89/15 Výše smluvní pokuty pdf (136 kB)
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ke sjednání rozhodčí doložky ve smlouvách o poskytování investičních služeb pdf (213 kB)
Rsp 863/16 Absolutní neplatnost právního jednání, dobré mravy, nepoctivé jednání nepožívá právní ochrany pdf (227 kB)
Rsp 28/16 (Kolegium rozhodců 19.4.2018) - Obchodní zastoupení pdf (230 kB)
Rsp 80/17 (Kolegium rozhodců 19.4.2018) - Předběžná právní otázka pdf (125 kB)