O rozhodčím řízení

Rozhodčí řízení (někdy též arbitráž) je mimosoudní způsob řešení sporů nezávislými a nestrannými rozhodci, který bývá využíván jako alternativa civilního procesu při řešení majetkových sporů. Rozhodčí řízení je neveřejné, což je spolu s jeho rychlostí a často i nižšími náklady ve srovnání s běžným soudním řízením považováno za jeho největší výhody (viz dále).

Rozhodčí řízení v České republice je upraveno zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dnem 1.1.1995. Do té doby platil pro oblast rozhodčího řízení zákon č. 98/1963 Sb., podle něhož bylo možné rozhodovat pouze spory z mezinárodního obchodního styku. S přijetím nového zákona o rozhodčím řízení se značně rozšířila oblast možného rozhodování sporů touto cestou mimo státní soudy, neboť současná právní úprava umožňuje rozhodovat v rozhodčím řízení veškeré spory majetkové povahy s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí a incidenčních sporů, pokud se strany těchto sporů na tom dohodnou. S účinností od 1.12.2016 nelze uzavřít platnou rozhodčí smlouvu v obchodním styku se spotřebitelem. Rozhodčí soud proto tedy nebude rozhodovat spotřebitelské spory vzniklé ze smluv uzavřených po tomto datu.

Tradiční oblastí rozhodování sporů cestou rozhodčího řízení je obchodní oblast, dnes díky současné právní úpravě neomezená již pouze na zahraniční obchod, ale zahrnující i obchod vnitrostátní. Rozhodčí řízení může probíhat jako řízení před jedním nebo více rozhodci jmenovanými stranami sporu pro tento konkrétní spor (řízení „ad hoc") nebo může mít podobu řízení před institucionálním rozhodčím soudem založeným na základě zákona (rozhodčí řízení institucionální).

Výhody rozhodčího řízení spočívají také v tom, že rozhodčí nález je snáze vykonatelný, protože Newyorská úmluva z roku 1958 současně umožňuje uznání a výkon rozhodčích nálezů nyní v celkem 159 státech světa (údaj k září 2018).

Co rozhodujeme?

Majetkové spory

 • Tuzemské spory
  rozhodování majetkových sporů mezi subjekty z České republiky
 • Ostatní spory
  rozhodování majetkových sporů mezi subjekty, z nichž alespoň jeden subjekt je zahraniční.

Spotřebitelské spory

 • Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
  (s anglickou zkratkou ADR — Alternative Dispute Resolution) je systém, který při řešení sporů umožňuje alternativní postup, tedy jiný postup než klasickou soudní cestou. V tomto systému jsou řešeny spory, které vznikají z neplnění smluvních závazků, kde na jedné straně stojí podnikatel a na druhé straně spotřebitel. Klasickým spotřebitelským sporem jsou například spory o uznání reklamace vad zboží koupeného v obchodě, ale i jiné spory, které vznikají z právních vztahů mezi podnikateli a spotřebiteli.

  Rozhodci Rozhodčího soudu řadu let rozhodovali spotřebitelské spory, a to na základě platné a účinné právní úpravy ochraňující spotřebitele jako slabší smluvní stranu sporu, rozhodčí řízení probíhalo v souladu se zásadami spravedlivého řízení. S účinností od 1.12.2016 došlo k novele zákona o rozhodčím řízení, v jejímž důsledku nelze před Rozhodčím soudem vést spory ze spotřebitelských smluv uzavřených po 1.12.2016.

 • Úhradové spory ve zdravotnictví
  Rozhodčí soud je koncipován jako nezávislý orgán, bez přímé vazby na výkonnou moc, poskytovatele zdravotní péče nebo zdravotní fondy. Pro pacienty je již dlouho očekávaným a potřebným nástrojem, jak podrobit nezávislému a efektivnímu dohledu rozhodování o nárocích ze zdravotního pojištění, na které si povinně přispívají.

On-line řízení

Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR je jednou z prvních institucí v Evropě, která nabízí rozhodčí řízení on-line. Jedná se o novou možnost vedení rozhodčího řízení, která je efektivním nástrojem obzvláště při řešení jednodušších obchodních sporů. Celý proces probíhá elektronicky a celé řízení trvá zhruba pětatřicet dnů od elektronického podání žaloby včetně zaslání příloh, přes úhradu poplatků, jmenování rozhodce, rozhodnutí a vydání rozhodčího nálezu. Ten je možné si vyžádat i v tištěné formě u tajemnice Rozhodčího soudu

Tato moderní forma řízení je nákladově efektivním nástrojem, který nabývá mezi podnikateli na atraktivitě. Elektronické rozhodčí řízení je neveřejné, pro každý případ je zřízena zvláštní webová stránka, kam má přístup jen rozhodce a strany. V případě, že některé z okolností neumožní řešit již probíhající spor on-line cestou, je vždy možné „překlopit“ řízení do jeho klasické podoby.

Doménové spory

 • .CZ
 • .EU
 • .com, .net, .org, , .info, a další generická doménová jména „new gTLDs“.
 • .co.nl, co.no a .sx.

Další informace naleznete na webových stránkách domeny.soud.cz.

Výhody rozhodčího řízení před Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR:

 • je jednoinstanční, rychlé a méně formální. Od podání žaloby do vydání rozhodčího nálezu uběhne často pouze několik měsíců nebo dokonce několik týdnů; doručením stranám sporu nabývá rozhodčí nález právní moci a stává se vykonatelným. Přezkum Rozhodčího nálezu lze ovšem sjednat v rozhodčí doložce. V takovém případě může jakákoliv ze stran navrhnout ve stanovené lhůtě přezkum rozhodčího nálezu jiným rozhodcem či rozhodčím senátem
 • dobrá vykonatelnost rozhodčích nálezů; Newyorská úmluva z roku 1958 umožňuje uznání a výkon rozhodčích nálezů ve všech státech, které tuto smlouvu ratifikovaly
 • výběr rozhodců – na seznamu rozhodců je zapsáno mnoho odborníků ze všech oblastí práva a ekonomiky České republiky i zahraničí
 • rozumné náklady na vedení sporu; poplatek za rozhodčí řízení u tuzemských sporů s předmětem sporu do 50.000.000,- Kč činí 5% z hodnoty sporu, minimálně však 11.000,- Kč; tuzemskými spory se přitom rozumí i takové, v nichž jsou stranami organizační složky zahraničních právnických osob zapsané v českém obchodním rejstříku; ani v případě rozhodování ostatních sporů rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR nedosahuje takových nákladů jako rozhodčí řízení v cizině; detailní informace ke stanovení nákladů rozhodčího řízení naleznete na stránce Sazebníky
 • administrativní zázemí je u Rozhodčího soudu zajištěno činností sekretariátu
 • publikováním řádu v obchodním věstníku je dána možnost všem zájemcům, aby se seznámili s podmínkami řízení před Rozhodčího soudem