top of page

Výběr z rozhodnutí

Konstituování fóra / jmenování jediného rozhodce

Pravomoc (příslušnost)

Výslech svědka

Překážka věci zahájené (význam číslování nápadu spisů)

Právní charakter smluvních podmínek dle Vídeňské úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží

Lhůty v řízení se zahraničním účastníkem, jemuž byl ustanoven opatrovník pro přijímání písemností

Rsp 42/14 Vyloučení působnosti Vídeňské úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží

Rsp 721/14 Doručování, obvyklá praxe stran

Rsp 721/14 Doručování, obvyklá praxe stran

Rsp 843/13 Použití obchodních zvyklostí a zásad spravedlnosti v rozhodčím řízení

Rsp 1540/13 Odstoupení od smlouvy bez zbytečného odkladu

Rsp 874/14 Vliv vedlejšího závazku na posouzení typu sporu (zda se jedná o spotřebitelský spor, když ručitelem je spotřebitel)

Rsp 581/14 Podstatná změna okolností ve smlouvě budoucí

Rsp 803/14 Aplikace zásady rozumnosti dle § 4 odst. 1 NOZ, vymezení účelně vynaložených nákladů a péče řádného hospodáře

Rsp 513/13 Přípustná výše smluvní pokuty

Rsp 1204/14 Prokázání negativní skutečnosti, výslech statutárního orgánu účastníka řízení

Rsp 2091/13 Smluvní pokuta - ujednání odporující dobrým mravům

Rsp 457/14 Uzavření nájemní smlouvy mezi podnikateli, přípustnost nákladů

Rsp 212/12 Uzavření rozhodčí doložky insolvenčním správcem, uspokojování nároků v insolvenčním řízení

Rsp 691/12 Odůvodnění usnesení o zamítnutí provedení důkazu, rozpor s veřejným právem jako důvod neplatnosti právního poměru

Rsp 429/14 Přípustná výše úroku z prodlení

Rsp 721/14 Obvyklá praxe stran v doručování

Rsp 581/14 Platnost rozhodčí doložky

Rsp 2399/13 Užívání stavby před vydáním kolaudačního souhlasu

Rsp 1481/12 Nevyužitý rezervační poplatek jako bezdůvodné obohacení

Rsp 236/13 Úrok z prodlení

Rsp 2231/12 Podnikání obce a neaplikace spotřebitelské směrnice

Rsp 293/13 Určení rozhodného práva

Rsp 1040/14 Uzavření smíru a vydání rozhodčího nálezu o něm

Rsp 255/13 Úhradový spor ve zdravotnictví

Rsp 1243/13 Úhrada nákladů za rozhodčí řízení v případě zastavení řízení

Rsp 90/15 Platnost smlouvy obsahující rozhodčí doložku, přiměřenost smluvní pokuty

Rsp 86/15 Povaha smluvní pokuty

Rsp 99/15 Přezkoumání podmínek řízení rozhodčím senátem

Rsp 112/15 Usnesení rozhodčího senátu o postupu v řízení

Rsp 221/15 Poučení rozhodce

Rsp 89/15 Výše smluvní pokuty

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ke sjednání rozhodčí doložky ve smlouvách o poskytování investičních služeb

Rsp 863/16 Absolutní neplatnost právního jednání, dobré mravy, nepoctivé jednání nepožívá právní ochrany

Rsp 28/16 (Kolegium rozhodců 19.4.2018) - Obchodní zastoupení

Rsp 80/17 (Kolegium rozhodců 19.4.2018) - Předběžná právní otázka

ROZHODČÍ

DOLOŽKA

Doporučená znění rozhodčích doložek do smluv

FAQ

  • Kdy se lze obrátit na Rozhodčí soud?

  • Jakou výhodu má řízení před Rozhodčím soudem oproti řízení před soudem státním?

  • Musí být rozhodčí doložka sjednána písemně?

bottom of page