top of page

ROZHODČÍ DOLOŽKA

Doporučená znění rozhodčích doložek do smluv:

"Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu."

"Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci."

Vhodné pro jednodušší spory, rychlejší průběh řízení, sleva 20 % z poplatku za rozhodčí řízení, rozhodce jmenuje předseda Rozhodčího soudu nebo mohou strany určit přímo v rozhodčí doložce.

Doporučené znění dodatku s rozhodčí doložkou k existujícím smlouvám:

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. ....... ke smlouvě č. ....... ze dne ....... v tomto znění:

 

Zde uvést příslušné dohodnuté znění rozhodčí doložky (viz výše)

 

V ..............................................  dne ..............................................

.................................................................             .................................................................
podpisy zástupců smluvních stran

Rozhodčí doložku lze ke smlouvě připojit i dodatkem ke smlouvě původní. Před Rozhodčím soudem můžete projednat i již vzniklý spor, pokud se na tom obě strany sporu shodnou, mohou uzavřít tzv. smlouvu o rozhodci, kde stanoví, že Rozhodčí soud má pravomoc spor rozhodnout.

Doporučená rozhodčí doložka pro řízení on-line:

„Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy anebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle jeho Řádu on-line jediným rozhodcem určeným předsedou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

 

Strany pro toto řízení volí tyto e-mailové adresy pro vedení řízení on-line:

............................................................................................................................

............................................................................................................................“

Speciální úprava řízení podle Řádu pro rozhodčí řízení on-line, menší poplatek, rychlejší projednání jen na základě elektronicky předložených písemností, veškerá podání stran pak probíhají prostřednictvím emailové komunikace, vhodné pro jednoduché spory.

UPOZORNĚNÍ

  • Strany se mohou dohodnout, že rozhodčí řízení bude probíhat v některém ze sudišť nebo na kontaktním místě Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR.

  • Strany mohou v rozhodčí doložce sjednat urychlení řízení (do 2 měsíců dle § 30 Řádu Rozhodčího soudu) a/nebo zjednodušené řízení (bez ústního jednání).

  • Rozhodčí řízení se koná v českém jazyce, ovšem strany si mohou v rozhodčí smlouvě stanovit jazyk odlišný.

  • S účinností od 1.12.2016 již nelze platně uzavřít rozhodčí doložku ve smlouvě se spotřebitelem. Spory vycházející ze smluv obsahujících rozhodčí doložku, uzavřených do této doby, budou ovšem Rozhodčím soudem projednány na základě účinných předpisů chránících práva spotřebitele.

NAPIŠTE NÁM

V případě jakýchkoliv nejasností ohledně rozhodčích doložek nás neváhejte kontaktovat na: 

Tel: +420 222 333 340

E-mail: praha@soud.cz

bottom of page