top of page

Dokumenty ke stažení

Řády a pravidla

Řády a Pravidla o nákladech

Řád pro mezinárodní spory (platný od 1.5.2002, úplné znění k 1.2.2007)

Řád pro vnitrostátní spory (platný od 1.5.2002, úplné znění k 1.2.2007)

Pravidla o nákladech pro mezinárodní spory (platná od 1.5.2002, úplné znění k 1.2.2007)

Pravidla o nákladech pro vnitrostátní spory (platná od 1.5.2002, úplné znění k 1.2.2007)

Řád (účinný od 1.7.2012)

Dodatek č. 2 Řádu RS (účinný od 1.7.2018)

Dodatek č. 3 Řádu Rozhodčího soudu (účinný od 1.12.2020)

Zvláštní dodatek Řádu o konání distančních ústních jednání (účinný od 1.12.2020)

Statistky

Statistika sporů 2000 - 2022

Vzory smluv

Vzory smluv

Níže zpřístupněné dokumenty jsou pouze vzorové. Nejsou přizpůsobeny individuálním potřebám stran ani konkrétním okolnostem jednotlivých případů. Řádné zpracování smlouvy vždy předpokládá náležité uvážení všech okolností konkrétního případu, za účelem čehož se doporučuje využít kvalifikovaných právních služeb advokátů. Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR proto nenese odpovědnost za nevhodné užití těchto vzorů.

Stručný průvodce vzory smluv

Smlouva o nájmu bytu

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o výprose

Smlouva o výpůjčce

Smlouva o zápůjčce

Smlouva kupní (movitá věc)

Smlouva kupní (nemovitá věc)

Smlouva o pachtu zemědělského pozemku

Smlouva o úvěru

Smlouva o rozhodci

Smlouva o nájmu movité věci

Smlouva o dílo

Ručitelské prohlášení

Ostatní

Ostatní

Dohoda o spolupráci mezi HK ČR a AK ČR a HK Rakousko

Statut Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR

Dotazník rozhodce

Průvodní list žaloby

Směrnice tajemnice RS o předpokladech pro výkon funkce rozhodce

Jednací řád Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR

Nejvyšší soud ČR k rozhodčímu řízení

Rozhovor s prof. Karfíkovou listopad 2017

Informace diskusní klub LN

Rozhovor předsedkyně Komora 4_2018

23 Cdo 4461/2017 - Usnesení o zastavení rozhodčího řízení, pravomoc RS

Seminář soudců a rozhodců 26.4.2018

Informace o Kolegiu rozhodců

Civilní řád soudní - zpráva z konference 15.5.2018 Praha

Seminář Ústavu práva módního průmyslu

Zpravodaj Jednoty českých právníků 2/2018

Směrnice IBA o střetu zájmů v mezinárodním rozhodčím řízení 2014 EN

Setkání rozhodců 2018

Zahraniční spolupráce RS - HKIAC, CIETAC a VIAC

Křest knihy o rozhodčím řízení

Oslava 70. výročí Rozhodčího soudu

Sudiste RS v Brne

Sdělení předsedy RS

OPATŘENÍ v souvislosti s výskytem a šířením onemocnění COVID-19

Sdělení předsedy RS - 14.9.2020

Bezpečnostní opatření COVID 19

TrueConf manuál pro distanční ústní jednání

Tiskova zprava RS memorandum Spolek pro ochranu OU

Etický kodex

Etický kodex

Prohlášení o střetu zájmů rozhodce

Etický kodex Rozhodčího soudu

ROZHODČÍ

DOLOŽKA

Doporučená znění rozhodčích doložek do smluv

FAQ

  • Kdy se lze obrátit na Rozhodčí soud?

  • Jakou výhodu má řízení před Rozhodčím soudem oproti řízení před soudem státním?

  • Musí být rozhodčí doložka sjednána písemně?

bottom of page