top of page

Co rozhodujeme

Rozhodčí řízení (někdy též arbitráž) je mimosoudní způsob řešení sporů nezávislými a nestrannými rozhodci, který bývá využíván jako alternativa civilního procesu při řešení majetkových sporů. Rozhodčí řízení je neveřejné, což je spolu s jeho rychlostí a často i nižšími náklady ve srovnání s běžným soudním řízením považováno za jeho největší výhody.

 

Rozhodčí řízení v České republice je upraveno zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dnem 1.1.1995. Do té doby platil pro oblast rozhodčího řízení zákon č. 98/1963 Sb., podle něhož bylo možné rozhodovat pouze spory z mezinárodního obchodního styku. S přijetím nového zákona o rozhodčím řízení se značně rozšířila oblast možného rozhodování sporů touto cestou mimo státní soudy, neboť současná právní úprava umožňuje rozhodovat v rozhodčím řízení veškeré spory majetkové povahy s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí a incidenčních sporů, pokud se strany těchto sporů na tom dohodnou. S účinností od 1.12.2016 nelze uzavřít platnou rozhodčí smlouvu v obchodním styku se spotřebitelem. Rozhodčí soud proto tedy nebude rozhodovat spotřebitelské spory vzniklé ze smluv uzavřených po tomto datu.

 

Tradiční oblastí rozhodování sporů cestou rozhodčího řízení je obchodní oblast, dnes díky současné právní úpravě neomezená již pouze na zahraniční obchod, ale zahrnující i obchod vnitrostátní. Rozhodčí řízení může probíhat jako řízení před jedním nebo více rozhodci jmenovanými stranami sporu pro tento konkrétní spor (řízení „ad hoc") nebo může mít podobu řízení před institucionálním rozhodčím soudem založeným na základě zákona (rozhodčí řízení institucionální).

 

Výhody rozhodčího řízení spočívají také v tom, že rozhodčí nález je snáze vykonatelný, protože Newyorská úmluva z roku 1958 současně umožňuje uznání a výkon rozhodčích nálezů nyní v celkem 159 státech světa (údaj k září 2018).

Co rozhodujeme?

  • Tuzemské spory
    rozhodování majetkových sporů mezi subjekty z České republiky

  • Ostatní spory
    rozhodování majetkových sporů mezi subjekty, z nichž alespoň jeden subjekt je zahraniční.

PŘEDSEDNICTVO A SEKRETARIÁT

STATISTIKA  SOUDU

ROZHODČÍ SOUD V MÉDIÍCH

ROZHODČÍ

DOLOŽKA

Doporučená znění rozhodčích doložek do smluv

FAQ

  • Kdy se lze obrátit na Rozhodčí soud?

  • Jakou výhodu má řízení před Rozhodčím soudem oproti řízení před soudem státním?

  • Musí být rozhodčí doložka sjednána písemně?

bottom of page