O Rozhodčím soudu

Již od roku 1949 patří tento stálý rozhodčí soud k nejvýznamnějším mezinárodním arbitrážním institucím a svým přístupem k moderním trendům arbitráže je v evropském i celosvětovém měřítku pozitivně vnímaným subjektem schopným transparentně a kvalitně administrovat jemu příslušné spory.

Rozhodčí soud, resp. jeho řád umožňuje klientům ovlivnit rychlost řízení, vybrat si místo, kde bude probíhat případné ústní jednání, jmenovat kvalitního rozhodce a domoci se tak svých práv s tím, že rozhodčí řízení u Rozhodčího soudu je ekonomicky dostupné právnickým i fyzickým osobám - českým i zahraničním. Rozhodčí nález je vykonatelný, v souladu s Newyorskou úmluvou, ve více než 140 státech světa.

Rozhodčí soud byl založen v r. 1949 a působil v té době při Československé obchodní komoře. Později v r. 1980 byl jeho název změněn na Rozhodčí soud při Československé obchodní a průmyslové komoře a s účinností od 1.1.1995 došlo ke změně názvu na Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen Rozhodčí soud). Přes uvedené změny názvu jde stále o týž soud, který si vydobyl za dobu své existence významné postavení zejména mezi evropskými rozhodčími soudy. Velké vážnosti se však těší i mimo kontinent, neboť jsou před ním rozhodovány spory subjektů z celého světa.

Dobrou pověst založil Rozhodčí soud zejména na činnosti rozhodců, zapsaných na seznamu rozhodců, který vede. Rozhodci jsou většinou advokáty, universitními pedagogy apod. Na seznamu rozhodců je zapsáno přes 300 rozhodců českých i zahraničních.

Za několik desítek let trvající existence rozhodli rozhodci v řízení před Rozhodčím soudem více než 15 tisíc sporů. Rozhodčí nálezy vydané na závěr řízení se stávají dnem doručení sporným stranám pravomocné a soudně vykonatelné. Široká vykonatelnost nálezů prakticky po celém světě je garantována Newyorskou úmluvou o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů, jejímiž signatáři je dnes více než 140 států světa včetně České republiky. Doba potřebná k rozhodnutí sporu v rozhodčím řízení a k případnému následnému výkonu rozhodčího nálezu v České republice je nesrovnatelně kratší než doba běžného soudního řízení.

Rozhodčí soud je jedinou institucí na světě, která v roce 2005 získala oprávnění rozhodovat doménové spory o domény .EU. Od zahájení prvního sporu o doménu .EU bylo u Rozhodčího soudu rozhodnuto téměř 1000 sporů. Ty mohou být vedeny ve všech jazycích Evropské unie (kromě maltštiny a irštiny) využívaje jedinečné on-line platformy.

Jako čtvrtá instituce na světě a druhá v Evropě získal v roce 2008 Rozhodčí soud oprávnění celosvětového správce Internetu ICANN rozhodovat spory o doménová jména generické rodiny domén (.com, .org, .net, atd).

Od 6. května 2009 může Rozhodčí soud také rozhodovat spory o doménová jména .co.nl.

Rozhodčí soud byl také jedinou institucí v České republice, která měla oprávnění Ministerstva průmyslu a obchodu rozhodovat v jeho projektu Mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v rozhodčím řízení spotřebitelské spory (tento projekt je nyní pozastaven). Dále je tu možnost rozhodování úhradových sporů ve zdravotnictví v rozhodčím řízení u našeho Rozhodčího soudu.

Rozhodčí soud je stálým rozhodčím soudem s nejširší možnou působností v ČR, který je uznávanou rozhodčí institucí nejen v České republice, ale především v zahraničí a to jednak díky inovativnímu přístupu k rozhodčímu řízení, ale také díky kvalitě jeho rozhodčích nálezů a vysoké odbornosti jeho rozhodců.

Podmínkou rozhodování sporu v rozhodčím řízení před Rozhodčím soudem je uzavření písemné rozhodčí smlouvy (resp. rozhodčí doložky) ve prospěch tohoto soudu, která tvoří zpravidla jedno ujednání majetkového kontraktu mezi smluvními stranami. Pokud byl takový kontrakt uzavřen v minulosti bez rozhodčí doložky, je možné uzavřít k němu dodatek obsahující dodatečné ujednání stran o příslušnosti Rozhodčího soudu k řešení případného sporu z tohoto kontraktu.

Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem probíhá obvykle podle jeho řádu, publikovaného v Obchodním věstníku, pokud si strany sporu nedohodnou něco jiného. Řád a další informační materiály jsou k dispozici stranám sporů i ostatním zájemcům bezplatně v sídle soudu, v sudištích či sídlech hospodářských a agrárních komor České republiky v jazyce českém, anglickém, německém, francouzském a ruském.

Rozhodčí soud uzavřel dohody o spolupráci s některými hospodářskými komorami v ČR (např. Olomouc, Most apod.) a spolehlivě fungují i sudiště v Brně, Ostravě, Plzni a Hradci Králové.

Výhody rozhodčího řízení před Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR:

  • je jednoinstanční, rychlé a méně formální. Od podání žaloby do vydání rozhodčího nálezu uběhne často pouze několik měsíců nebo dokonce několik týdnů; doručením stranám sporu nabývá rozhodčí nález právní moci a stává se vykonatelným
  • dobrá vykonatelnost rozhodčích nálezů; Newyorská úmluva z roku 1958 umožňuje uznání a výkon rozhodčích nálezů ve více než 140 státech, které tuto smlouvu ratifikovaly
  • výběr rozhodců – na seznamu rozhodců je zapsáno mnoho odborníků ze všech oblastí práva a ekonomiky České republiky i zahraničí
  • rozumné náklady na vedení sporu; poplatek za rozhodčí řízení u tuzemských sporů s předmětem sporu do 50.000.000,- Kč činí 4% z hodnoty sporu, minimálně však 10.000,- Kč; tuzemskými spory se přitom rozumí i takové, v nichž jsou stranami organizační složky zahraničních právnických osob zapsané v českém obchodním rejstříku; ani v případě rozhodování ostatních sporů rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR nedosahuje takových nákladů jako rozhodčí řízení v cizině; detailní informace ke stanovení nákladů rozhodčího řízení naleznete na stránce Sazebníky
  • administrativní zázemí je u Rozhodčího soudu zajištěno činností sekretariátu
  • publikováním řádu v obchodním věstníku je dána možnost všem zájemcům, aby se seznámili s podmínkami řízení před Rozhodčího soudem

Exekuce

Rozhodčí nález je současně exekučním titulem využitelným pro zahájení exekučního řízení podle platných právních předpisů v případě, že povinná strana rozhodnutí Rozhodčího soudu nerespektuje a nesplní.

Předsednictvo Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR

Předseda:
prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.

Místopředsedové:
doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
Mgr. Radek Pokorný
JUDr. Vojtěch Trapl
Mgr. Lukáš Trojan

Členové předsednictva:
prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc.
JUDr. František Honsa, Ph.D.
JUDr. Petr Hostaš
doc. JUDr. Jan Kocina, Ph.D.
Ing. Jan Ptáček, CSc.
RNDr. Zdeněk Somr
Mgr. Ing. Bc. Tomáš Sýkora
Mgr. Zdeněk Zajíček