Zvláštní dodatek Řádu pro rozhodčí řízení pro spotřebitelské spory

UPOZORNĚNÍ: Tento Zvláštní dodatek Řádu pro rozhodčí řízení pro spotřebitelské spory byl aplikován pouze na spory v rámci projektu Mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky (v současné době pozastaven). Nelze jej užít na spory ze spotřebitelských smluv ve smyslu novely zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (zákon č. 19/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony)

ČÁST PRVNÍ

Úvod

§ 1

(1) Účelem „Zvláštního dodatku Řádu pro rozhodčí řízení pro spotřebitelské spory“ (dále jen „Řád pro spotřebitelské spory“) je umožnění rozhodčího řízení a rozhodování spotřebitelských sporů prostřednictvím Internetu v případě, že tak strany sjednaly a podrobily se Řádu pro spotřebitelské spory.

(2) Tento Řád pro spotřebitelské spory rovněž umožňuje, aby podání stran byla činěna elektronickou formou, aby řízení bylo vedeno elektronickou formou a aby rozhodčí nález byl vydán elektronickou formou, prostřednictvím Internetu.

(3) Pro účely tohoto Řádu pro spotřebitelské spory se Rozhodčím soudem rozumí Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Rozhodčí soud“).

(4) Řádem se rozumí Řád a Pravidla o nákladech rozhodčího řízení pro vnitrostátní spory Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Řád“).

(5) Tento Řád pro spotřebitelské spory je nedílnou součástí Řádu.

(6) Rozhodčí soud vede listinu rozhodců pro spotřebitelské spory.

ČÁST DRUHÁ

Definice

§ 2

Tento Řád pro spotřebitelské spory, jakož i pojem spotřebitelský spor vychází z Doporučení Evropské Komise č. 98/257/ES ze dne 30. března 1998 o zásadách platných pro orgány odpovědné za mimosoudní řešení spotřebitelských sporů a z Doporučení Evropské Komise č. 2001/310/ES ze dne 4. dubna 2001 o zásadách pro mimosoudní orgány při řešení spotřebitelských sporů dohodou.

Dále je definováno:

a) Administrační místo je adresou Rozhodčího soudu pro rozhodčí řízení on-line pro spotřebitelské spory na adrese (stránce) Internetu www.soudonline.cz. Prostřednictvím administračního místa mohou účastníci rozhodčího řízení zahájit rozhodčí řízení podle tohoto Řádu pro spotřebitelské spory a hradit veškeré poplatky spojené s vedením rozhodčího řízení pro spotřebitelské spory u Rozhodčího soudu. Administrační místo zveřejňuje rovněž Pravidla o nákladech rozhodčího řízení pro spotřebitelské spory; vydává pokyny o formátech podání, jakož i další důležité informace pro postup v rozhodčím řízení podle tohoto Řádu pro spotřebitelské spory. Úkony administračního místa jsou úkony tajemníka Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „tajemník“).

b) Administrace znamená výkon činností Rozhodčího soudu v řízení podle tohoto Řádu pro spotřebitelské spory.

c) Rozhodce je rozhodce ustavený podle Řádu jako jediný rozhodce jmenovaný předsedou Rozhodčího soudu.

d) Sudiště znamená unikátní adresu (stránku) Internetu, zřízenou u administračního místa výlučně pro vedení konkrétního sporu, pro podání účastníků řízení, jakož i pro veškerá rozhodnutí rozhodce a uchovávání všech písemností v elektronické podobě, souvisejících se sporem. Přístup na sudiště je umožněn jen účastníkům řízení a Rozhodčímu soudu.

e) Jednání podle Řádu pro spotřebitelské spory je jednáním podle Řádu.

f) Internet a on-line jsou pojmy odkazující na world-wide elektronické on-line médium a jsou vzájemně zaměnitelné.

g) Portálové podmínky znamenají odkaz na podmínky a předpoklady pro užívání administračního místa a sudiště (jde o zveřejnění Řádu, Řádu pro spotřebitelské spory a dalších podmínek a technických údajů a předpokladů pro vedení rozhodčího řízení pro spotřebitelské spory vystavením na Web portálu Rozhodčího soudu). Portálové podmínky stanoví Rozhodčí soud.

h) Podání znamená podání žaloby, žalobní odpovědi, případné protižaloby, předložení důkazů, veškerých dalších podání, rovněž jiných sdělení, jakož i všech dalších úkonů, činěných v rozhodčím řízení pro spotřebitelské spory podle tohoto Řádu pro spotřebitelské spory elektronickou cestou, administračnímu místu či sudišti.

i) Písemná forma není jen písemností ve své listinné podobě, ale znamená též formu „elektronického záznamu“ jakožto formy písemnosti, která zahrnuje jakoukoli formu záznamu, včetně datové zprávy.

ČÁST TŘETÍ

Řízení

§ 3
Zásady použití Řádu pro spotřebitelské spory

(1) Účastníky řízení jsou strany, jejichž vzájemný spotřebitelský spor nebyl úspěšně vyřešen mediací a které sjednaly použití tohoto Řádu pro spotřebitelské spory v platné rozhodčí smlouvě (rozhodčí doložce, nebo ve smlouvě o rozhodci), kterou se podřídily vedení rozhodčího řízení on-line pro spotřebitelské spory u Rozhodčího soudu.

(2) Tento Řád pro spotřebitelské spory se vztahuje na rozhodčí řízení pro spotřebitelské spory od jeho zahájení.

(3) Tento Řád pro spotřebitelské spory vyžaduje elektronickou formu rozhodčího řízení ve zjednodušeném řízení pouze na základě písemností v elektronické formě. Strany se však mohou dohodnout i na ústním jednání, jakož i na výhradně písemné formě řízení. V takovém případě bude řízení pokračovat podle Řádu. Rozhodce takovou dohodu stran v průběhu řízení připustí usnesením.

(4) Spor bude řešen jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu, který jej vybere z listiny rozhodců pro spotřebitelské spory.

(5) Řád pro spotřebitelské spory omezuje účastníky řízení i Rozhodčí soud využít výhradně komunikačních prostředků Internetu. Veškerá podání a písemnosti v řízení musí být doručovány touto formou. Není-li to technicky možné, může rozhodce připustit jinou formu.

(6) Rozhodčí soud je oprávněn rozhodnout, že rozhodčí řízení nebude vedeno podle Řádu pro spotřebitelské spory v případech, kdy účastník řízení není, zejména po technické stránce, zjevně schopen účastnit se rozhodčího řízení podle Řádu pro spotřebitelské spory, jakož i ve všech ostatních případech, kdy Rozhodčí soud dojde k závěru, že rozhodčí řízení nemůže být podle Řádu pro spotřebitelské spory vedeno. Rozhodčí soud o tom vydá usnesení, kterým řízení podle Řádu pro spotřebitelské spory zastaví. Strany se však mohou dohodnout na pokračování sporu podle Řádu. Rozhodce takovou dohodu stran v průběhu řízení připustí usnesením. Dnem vydání tohoto usnesení je rozhodčí řízení dále vedeno podle Řádu. Všechny dosud řádně učiněné úkony zůstávají v platnosti. Do ustavení rozhodce je oprávněn k vydání tohoto usnesení předseda Rozhodčího soudu.

(7) Volbou Řádu pro spotřebitelské spory se účastníci výslovně podrobují portálovým podmínkám Rozhodčího soudu platným v den zahájení rozhodčího řízení on-line pro spotřebitelské spory. Přijetím Řádu pro spotřebitelské spory účastníci rovněž pověřují Rozhodčí soud administrací rozhodčího řízení.

§ 4
Doručování a běh lhůt

(1) Všechna podání účastníků podle tohoto Řádu pro spotřebitelské spory jsou považována za doručená dnem jejich přijetí Rozhodčím soudem. Účastník, který podání učinil, bude vyrozuměn Rozhodčím soudem o datu a čase přijetí podání oznámením o jeho doručení formou e-mailu.

(2) Pro běh lhůt podle tohoto Řádu pro spotřebitelské spory platí, že lhůty počínají běžet dnem přijetí podání Rozhodčím soudem.

§ 5
Žaloba

(1) Stěžovatel - žalobce zahajuje rozhodčí řízení on-line pro spotřebitelské spory podáním žaloby Rozhodčímu soudu na administrační místo.

(2) Poplatek za rozhodčí řízení je splatný do pěti dnů ode dne doručení žaloby(protižaloby) popřípadě při uplatnění protinároku námitkou započtení dle § 28 odst. (3) Řádu administračnímu místu. Tento poplatek lze uhradit elektronicky či jinou formou, předepsanou Rozhodčím soudem.

(3) Žaloba má vedle náležitostí podle § 17 Řádu dále obsahovat:
a) odkaz na sjednanou rozhodčí smlouvu o vedení sporu elektronickou cestou;
b) označení důkazů;
c) e-mailovou adresu žalobce pro komunikaci s Rozhodčím soudem pro účely rozhodčího řízení;
d) poslední známou platnou e-mailovou adresu žalovaného; a
e) poštovní adresy, telefonní a faxová čísla účastníků řízení (žalobce i žalovaného).

(4) Spolu se žalobou žalobce předloží důkazy.

§ 6
Vyrozumění o žalobě

(1) Po zaplacení poplatku za rozhodčí řízení posoudí Rozhodčí soud, zda žaloba splňuje podmínky Řádu pro spotřebitelské spory a vyrozumí žalovaného v souladu s tímto Řádem pro spotřebitelské spory.

(2) V případě, že nebude vydáno usnesení dle § 3 odst. (3) či § 3 odst. (6) Řádu pro spotřebitelské spory, Rozhodčí soud vytvoří do pěti pracovních dnů sudiště a zpřístupní tak žalobu účastníkům řízení. Rozhodčí soud současně sdělí účastníkům řízení e-mailem adresu sudiště, jakož i přístupové parametry (login a heslo) k sudišti.

(3) Jestliže Rozhodčí soud zjistí, že doručení vyrozumění o žalobě a o zpřístupnění sudiště žalovanému prostřednictvím e-mailu není možné, postupuje podle § 3 odst. (6) Řádu pro spotřebitelské spory.

§ 7
Lhůta pro vyjádření žalovaného k žalobě

Ve lhůtě deseti dnů ode dne vyrozumění žalovaného o vytvoření sudiště má žalovaný právo vyjádřit se k žalobě v žalobní odpovědi.

§ 8
Lhůta pro vyjádření k protižalobě

Ve lhůtě deseti dnů ode dne vyrozumění protižalovaného o protižalobě má protižalovaný právo se k protižalobě vyjádřit.

§ 9
Prodloužení lhůty

(1) Rozhodčí soud může v odůvodněných případech prodloužit o nezbytně nutnou dobu lhůty účastníkům řízení k jejich vyjádření na podání protistrany, odchylně od tohoto Řádu pro spotřebitelské spory tak, aby současně nebyl mařen účel tohoto řízení.

(2) Žádost o prodloužení lhůty musí být učiněna podáním na sudiště.

§ 10
Jazyk rozhodčího řízení

Řízení se koná a rozhodnutí se vynáší v češtině (popř. slovenštině). Se souhlasem Rozhodčího soudu lze konat řízení i v jiném jazyku než v češtině (popř. slovenštině) za podmínek stanovených Pravidly o nákladech rozhodčího řízení (§ 41 Řádu).

§ 11
Místo vydání rozhodčího nálezu

Místem vydání rozhodčího nálezu je sídlo Rozhodčího soudu v Praze.

§ 12
Podpis rozhodčího nálezu

Rozhodčí nález podepisuje rozhodce v souladu s § 2 pís. b), § 3 a § 4 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.

§ 13
Doručení rozhodčího nálezu stranám

(1) Rozhodčí soud vydá rozhodčí nález jeho uveřejněním na sudišti. Rozhodčí nález se považuje za vydaný dnem jeho uveřejnění na sudišti. Toto datum musí být uvedeno v rozhodčím nálezu, jakož i v oznámení o vydání rozhodčího nálezu prostřednictvím e mailu, zaslaného účastníkům řízení. Sudiště musí zůstat přístupné účastníkům řízení třicet kalendářních dní ode dne vydání rozhodčího nálezu. Po uplynutí této lhůty bude sudiště znepřístupněno.

(2) Na žádost účastníka mu Rozhodčí soud vydá rozhodčí nález také v listinné podobě. Podpis tajemníka na rozhodčím nálezu v listinné podobě ověřuje jeho pravost, jakož i podpis rozhodce.

ČÁST ČTVRTÁ

Ostatní ustanovení

§ 14
Styk účastníků řízení s Rozhodčím soudem mimo řízení

Rozhodčí soud vyhlašuje e-mailovou adresu

e-mail: podatelna@soud.cz

pro korespondenci mezi účastníky řízení a Rozhodčím soudem, popř. mezi rozhodcem a Rozhodčím soudem, jež není podáním.

§ 15
Pořizování kopií z dokumentace (evidence) vedené Rozhodčím soudem

(1) Účastníci mohou kdykoli požádat Rozhodčí soud o vydání určitého dokumentu vedeného na sudišti rovněž v listinné podobě.

(2) Totožnost kopie dokumentu v listinné podobě dle odst. (1) ověřuje tajemník Rozhodčího soudu. Pořízení takové kopie je zpoplatněno podle Pravidel o nákladech rozhodčího řízení pro spotřebitelské spory.

ČÁST PÁTÁ

Účinnost

§ 16

Tento Zvláštní dodatek Řádu pro rozhodčí řízení pro spotřebitelské spory nabývá účinnosti dnem 4. dubna 2008

JUDr. Bohuslav Klein, v.r.
Předseda Rozhodčího soudu

Doporučená rozhodčí smlouva pro on-line řízení pro spotřebitelské spory

(č. j. ……………….)

Sporné strany uzavřely tuto smlouvu a dohodly se, že spor

a) ohledně zaplacení částky ………………………, jejíž výše vyplývá z ………………………….

b) týkající se …………………….

bude s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodnut s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu pro spotřebitelské spory jedním rozhodcem určeným předsedou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, pokud nebude toto řízení zastaveno dle § 3 odst. 6 usnesením. Strany souhlasí s tím, že v takovém případě došlo k zániku této rozhodčí smlouvy dle § 15 odst. 2 zákona č. 216/1994 Sb. Strany dále souhlasí s tím, že kopie rozhodčího nálezu nebo usnesení rozhodčího soudu, kterým rozhodčí řízení končí, bude zaslána také na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Strany pro toto řízení volí tyto emailové adresy pro vedení řízení on-line pro spotřebitelské spory:

.............................             .............................

V .............................             V .............................

.............................             .............................

podpis podpis

Pravidla o nákladech rozhodčího řízení pro spotřebitelské spory

(Příloha k Řádu pro spotřebitelské spory)

§ 1
Náklady rozhodčího řízení

(1) Náklady rozhodčího řízení pro spotřebitelské spory tvoří:
a) poplatky za rozhodčí řízení podle § 2 a § 3 těchto Pravidel,
b) zvláštní náklady vznikající Rozhodčímu soudu,
c) vlastní výlohy stran.

(2) Poplatky za rozhodčí řízení dle odst. (1) písm. a) slouží k částečnému krytí všeobecných nákladů spojených s činností Rozhodčího soudu. Poplatek se vybírá za každý spor.

(3) Zvláštní náklady vznikající Rozhodčímu soudu jsou náklady, k nimž dochází při projednávání konkrétního sporu prováděním důkazů, vyplácením znalečného, konáním ústních jednání mimo sídlo Rozhodčího soudu, pořizováním překladů písemností, vyplácením tlumočného, cestovným rozhodců apod., a hradí se ve výši skutečných nákladů takto vzniklých.

(4) Vlastní výlohy stran jsou výdaje, které strany vynakládají v souvislosti s ochranou svých zájmů (cestovné, honoráře právních zástupců apod).

§ 2
Výše a placení poplatků

(1) Za projednávání sporu Rozhodčím soudem se vybírá poplatek podle hodnoty předmětu sporu, který je povinen zaplatit žalobce či jeho jménem státem pověřená instituce při podání žaloby a žalovaný či jeho jménem státem pověřená instituce při podání žaloby navzájem (protižaloby), popřípadě při uplatnění protinároku námitkou započtení dle § 28 odst. (3) Řádu. Dokud není poplatek zaplacen, žaloba, popř. protižaloba nebo námitka započtení se neprojednává. Není-li poplatek zaplacen ani v dodatečné lhůtě, řízení se zastaví.

(2) Výše poplatku se stanoví v závislosti na hodnotě sporu v Kč podle Sazebníku uvedeného v příloze těchto Pravidel.

(3) Poplatek se pokládá za zaplacený v okamžiku, kdy došel Rozhodčímu soudu nebo na jeho bankovní účet.

§ 2a
Pořizování kopií

Za pořízení kopie dokumentu v listinné podobě dle § 15 odst. (2) Řádu pro spotřebitelské spory se účtuje Kč 20,- za každou ověřenou kopii jedné stránky dokumentu ve velikosti formátu A4.

§ 3
Výlohy stran

Každá strana nese zpravidla sama výlohy, které jí vznikly. V rozhodčím nálezu může být přiznána náhrada jejích výloh v obvyklé výši, a to zpravidla podle úspěchu ve sporu.

§ 4
Sazebník nákladů

Sazebník nákladů rozhodčího řízení tvoří nedílnou součást těchto Pravidel.

§ 5
Účinnost Pravidel

Pravidla o nákladech rozhodčího řízení pro spotřebitelské spory nabývají účinnosti dnem 4.dubna 2008.

Sazebník nákladů rozhodčího řízení pro spotřebitelské spory
(Příloha k Pravidlům o nákladech rozhodčího řízení pro spotřebitelské spory)

Poplatek 3 % z hodnoty předmětu sporu (sub. § 18 Řádu), nejméně však Kč 800,-. Koná-li se řízení a vynáší-li se rozhodnutí v jiném jazyku než v češtině (slovenštině), poplatek se zvyšuje o příplatek Kč 2 000,-.