ŘÁD PRO ROZHODČÍ ŘÍZENÍ ON-LINE

(ŘÁD ON-LINE)

ČÁST PRVNÍ
Úvod

§ 1

(1) Tímto „ Řádem pro rozhodčí řízení on-line“ (dále jen „Řád on-line“) se upravuje vedení rozhodčího řízení a rozhodování sporů u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Rozhodčí soud“) prostřednictvím elektronické komunikace a sítě internet.

(2) Tento Řád on-line se vztahuje pouze na rozhodčí řízení ve věci sporů, u kterých strany výslovně sjednaly použití Řádu on-line, a ve kterých jsou podání stran i Rozhodčího soudu činěna elektronickou formou, řízení je vedeno elektronickou formou a rozhodčí nález je vydán elektronickou formou, prostřednictvím sítě internet.

(3) Tento Řád on-line je zvláštním dodatkem a nedílnou součástí Řádu Rozhodčího soudu v platném znění (dále jen „Řád“).

(4) Elektronická komunikace stran s Rozhodčím soudem vedená v řízení, které probíhá podle Řádu, není tímto Řádem on-line vyloučena.

(5) Není-li v tomto Řádu on-line výslovně stanoveno jinak, použijí se pro on-line řízení odpovídající ustanovení Řádu.

(6) Spory v rozhodčím řízení on-line jsou vždy rozhodovány jediným rozhodcem, a to bez ústních jednání.

ČÁST DRUHÁ
Definice některých pojmů

§ 2

a) Administrační místo je adresou Rozhodčího soudu pro rozhodčí řízení on-line na adrese (webové stránce) sítě internet www.arbcourtonline.cz. Prostřednictvím administračního místa mohou účastníci rozhodčího řízení zahájit a vést rozhodčí řízení podle tohoto Řádu on-line. Úkony učiněné Rozhodčím soudem prostřednictvím administračního místa jsou považovány za úkony tajemníka Rozhodčího soudu (dále jen „tajemník“), nejsou-li označeny jako úkony rozhodce.

b) Administrace znamená výkon činností Rozhodčího soudu v řízení podle tohoto Řádu on-line.

c) Rozhodce je rozhodce jmenovaný podle Řádu předsedou Rozhodčího soudu.

d) Sudiště znamená unikátní adresu (webovou stránku) sítě internet, zřízenou u administračního místa výlučně pro vedení konkrétního sporu, pro podání účastníků řízení, oznámení Rozhodčího soudu, jakož i pro veškerá rozhodnutí rozhodce a uchovávání všech písemností v elektronické podobě, souvisejících se sporem. Přístup na sudiště je umožněn jen účastníkům řízení, rozhodci a Rozhodčímu soudu.

e) Jednání podle Řádu on-line je jednáním podle Řádu.

f) Portálové podmínky znamenají podmínky stanovené Rozhodčím soudem pro užívání administračního místa a sudiště, které zahrnují Řád, Řád on-line a další podmínky a technické údaje a předpoklady pro vedení rozhodčího řízení on-line, které jsou dostupné na administračním místě nebo sudišti.

g) Podání znamená podání žaloby, žalobní odpovědi, případné protižaloby, předložení důkazů, veškerých dalších podání, rovněž jiných sdělení, jakož i všech dalších úkonů, činěných v rozhodčím řízení on-line podle tohoto Řádu on-line administračnímu místu či sudišti.

h) Písemná forma znamená listinnou i elektronickou podobu písemnosti včetně datových zpráv.

ČÁST TŘETÍ
Řízení

§ 3
Zásady použití Řádu on-line

(1) Účastníky řízení on-line jsou strany, které sjednaly použití tohoto Řádu on-line v platné rozhodčí smlouvě (rozhodčí doložce, nebo ve smlouvě o rozhodci), kterou se podřídily vedení rozhodčího řízení on-line u Rozhodčího soudu.

(2) Tento Řád on-line se vztahuje na rozhodčí řízení on-line od jeho zahájení.

(3) Účastníci řízení, rozhodce i Rozhodčí soud jsou při rozhodčím řízení on-line povinni využívat výhradně elektronické komunikační prostředky. Výjimku může připustit rozhodce a v případě, že ještě není jmenován, tajemník Rozhodčího soudu.

(4) Rozhodčí soud je oprávněn rozhodnout, že rozhodčí řízení nebude vedeno podle Řádu on-line v případech, kdy účastník řízení není, zejména po technické stránce, zjevně schopen účastnit se rozhodčího řízení podle Řádu on-line, a to především pokud není možné doručovat elektronickými prostředky dle tohoto Řádu on-line na adresu obsaženou v rozhodčí smlouvě či jinak sdělenou, jakož i ve všech ostatních případech, kdy Rozhodčí soud dojde k závěru, že rozhodčí řízení nemůže být podle Řádu on-line vedeno. Rozhodčí soud o tom vydá usnesení. Dnem vydání tohoto usnesení je rozhodčí řízení dále vedeno podle Řádu. Všechny dosud řádně učiněné úkony zůstávají v platnosti. Do ustavení rozhodce je oprávněn k vydání tohoto usnesení předseda Rozhodčího soudu.

(5) Volbou Řádu on-line se účastníci výslovně podrobují portálovým podmínkám Rozhodčího soudu, platným v den zahájení rozhodčího řízení on-line. Přijetím Řádu on-line účastníci rovněž pověřují Rozhodčí soud administrací rozhodčího řízení.

§ 4
Doručování a běh lhůt

(1) Všechna podání účastníků podle tohoto Řádu on-line jsou považována za doručená dnem jejich přijetí Rozhodčím soudem. Účastník, který podání učinil, bude vyrozuměn Rozhodčím soudem o datu a čase přijetí podání oznámením o jeho doručení formou e-mailu..

(2) Pro běh lhůt podle tohoto Řádu on-line platí, že lhůty počínají běžet dnem následujícím po přijetí podání Rozhodčím soudem.

§ 5
Žaloba

(1) Žalobce zahajuje rozhodčí řízení on-line podáním žaloby na adresu elektronické pošty uvedenou v § 12 Řádu on-line.

(2) Žaloba má vedle náležitostí podle § 17 Řádu dále obsahovat:

  • odkaz na sjednanou rozhodčí smlouvu o vedení sporu dle tohoto Řádu on-line;
  • označení důkazů;
  • e-mailovou adresu žalobce, pro komunikaci s Rozhodčím soudem pro účely rozhodčího řízení;
  • poslední známou platnou e-mailovou adresu žalovaného;
  • poštovní adresy, telefonní a faxová čísla účastníků řízení (žalobce i žalovaného).

(3) Spolu se žalobou žalobce předloží důkazy.

(4) Poplatek za rozhodčí řízení je splatný do pěti dnů ode dne doručení žaloby (protižaloby).

§ 6
Vyrozumění o žalobě

(1) Po zaplacení poplatku za rozhodčí řízení posoudí Rozhodčí soud, zda žaloba splňuje podmínky Řádu on-line.

(2) V případě, že nebude vydáno usnesení dle § 3 odst. 4 Řádu on-line, Rozhodčí soud vytvoří do pěti pracovních dnů sudiště a zpřístupní tak žalobu účastníkům řízení. Rozhodčí soud současně sdělí účastníkům řízení adresu sudiště, jakož i přístupové parametry (login a heslo) k sudišti.

(3) Jestliže Rozhodčí soud zjistí, že doručení vyrozumění o žalobě a o zpřístupnění sudiště žalovanému prostřednictvím e-mailu není možné, postupuje podle § 3 odst. 4 Řádu on-line.

§ 7
Lhůta pro vyjádření

(1) Ve lhůtě deseti dnů ode dne vyrozumění žalovaného o vytvoření sudiště má žalovaný právo vyjádřit se k žalobě v žalobní odpovědi.

(2) Ve lhůtě deseti dnů ode dne vyrozumění protižalovaného o protižalobě má protižalovaný právo se k protižalobě vyjádřit.

(3) Na žádost strany může být lhůta pro vyjádření k podání protistrany prodloužena tak, aby současně nebyl mařen účel tohoto řízení. Žádost o prodloužení lhůty musí být učiněna podáním na sudiště.

§ 8
Jazyk rozhodčího řízení

Řízení se koná a rozhodnutí se vynáší v češtině (popř. slovenštině). Se souhlasem Rozhodčího soudu lze konat řízení i v jiném jazyku než v češtině (popř. slovenštině) za podmínek stanovených v § 14 odst. 3 Řádu on-line.

§ 9
Místo vydání rozhodčího nálezu

Místem vydání rozhodčího nálezu je sídlo Rozhodčího soudu v Praze.

§ 10
Podpis rozhodčího nálezu

Rozhodčí nález podepisuje rozhodce kvalifikovaným elektronickým podpisem v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

§ 11
Doručení rozhodčího nálezu stranám

(1) Rozhodčí soud vydá rozhodčí nález jeho uveřejněním na sudišti. Rozhodčí nález se považuje za vydaný dnem jeho uveřejnění na sudišti. Toto datum musí být uvedeno v rozhodčím nálezu, jakož i v oznámení o vydání rozhodčího nálezu prostřednictvím e-mailu, zaslaného účastníkům řízení. Sudiště musí zůstat přístupné účastníkům řízení nejméně třicet kalendářních dní ode dne vydání rozhodčího nálezu. Po uplynutí této lhůty bude sudiště znepřístupněno.

(2) Na žádost účastníka mu Rozhodčí soud vydá rozhodčí nález také v listinné podobě. Podpis tajemníka na rozhodčím nálezu v listinné podobě ověřuje jeho pravost, jakož i podpis rozhodce.

ČÁST ČTVRTÁ
Ostatní ustanovení

§ 12
Styk účastníků řízení s Rozhodčím soudem mimo řízení

Rozhodčí soud vyhlašuje e-mailovou adresu e-mail: online@arbcourt.cz pro korespondenci mezi účastníky řízení a Rozhodčím soudem, popř. mezi rozhodcem a Rozhodčím soudem, jež není podáním.

§ 13
Pořizování kopií z dokumentace (evidence) vedené Rozhodčím soudem

(1) Účastníci mohou kdykoli požádat Rozhodčí soud o vydání určitého dokumentu vedeného na sudišti rovněž v listinné podobě.

(2) Totožnost kopie dokumentu v listinné podobě dle odst. 1 ověřuje tajemník Rozhodčího soudu. Pořízení takové kopie je zpoplatněno.

§ 14
Zvláštní ustanovení o pravidlech o nákladech rozhodčího řízení on-line

(1) Není-li dále stanoveno jinak, použijí se pro řízení on-line dle tohoto Řádu on-line pravidla o nákladech rozhodčího řízení dle části čtvrté Řádu.

(2) V případě postupu dle § 3 odst. 4 Řádu on-line je žalobce povinen na výzvu Rozhodčího soudu doplatit rozdíl mezi poplatkem za rozhodčí řízení dle Řádu a poplatkem za rozhodčí řízení dle tohoto Řádu on-line, a to do pěti dnů od doručení takové výzvy.

(3) Jsou-li podání stran či důkazy v jiném jazyku než v češtině (popř. slovenštině) nebo pokud se řízení koná nebo rozhodčí nález vydává v jiném jazyku než v češtině (popř. slovenštině), je strana, která taková podání či důkazy předložila, nebo na jejíž návrh má být takto postupováno, povinna zaplatit na výzvu Rozhodčího soudu poplatek ve výši 100% poplatku za rozhodčí řízení on-line. Dokud není takový poplatek uhrazen, věc se neprojednává.

(4) Přílohou tohoto Řádu on-line je sazebník určující výši poplatků za rozhodčí řízení on-line.

§ 15
Účinnost Řádu on-line

(1) Tento Řád on-line nabývá účinnosti dne 1. října 2017.

(2) Tento Řád on-line byl zveřejněn v Obchodním věstníku dne 5. září 2017.

(3) Tímto Řádem on-line se ruší Zvláštní dodatek řádu pro rozhodčí řízení on-line (Řád on-line) ze dne 1.6.2004 ve znění změn účinných od 1.7.2007, včetně Pravidel o nákladech rozhodčího řízení on-line.

(4) Řízení on-line zahájená před účinností tohoto Řádu on-line se dokončí podle dosavadních předpisů, pokud se strany písemně nedohodnou, že se dokončí podle tohoto Řádu on-line.

PŘÍLOHA ŘÁDU ON-LINE
ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY

SAZEBNÍK

Poplatek za rozhodčí řízení on-line činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 7.000,- Kč.

Za pořízení kopie dokumentu v listinné podobě dle § 13 odst. 2 Řádu on-line se účtuje Kč 20,- za každou kopii jedné stránky dokumentu ve velikosti formátu A4.

Doporučená rozhodčí doložka pro řízení on-line

Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky:

Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy anebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle jeho Řádu on-line jediným rozhodcem určeným předsedou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Strany pro toto řízení volí tyto e-mailové adresy pro vedení řízení on-line:

..........................................................................................