Zvláštní dodatek Řádu pro rozhodčí řízení on-line (Řád on-line)

ČÁST PRVNÍ

Úvod

§ 1

(1) Účelem „Zvláštního dodatku Řádu pro rozhodčí řízení on-line“ (dále jen „Řád on-line“) je umožnění rozhodčího řízení a rozhodování sporů prostřednictvím Internetu v případě, že tak strany sjednaly a podrobily se Řádu on-line.

(2) Tento Řád on-line umožňuje, aby všechna podání stran byla činěna elektronickou formou, aby řízení bylo vedeno elektronickou formou a aby rozhodčí nález byl vydán elektronickou formou, prostřednictvím Internetu.

(3) Pro účely tohoto Řádu on-line se Rozhodčím soudem rozumí Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Rozhodčí soud“).

(4) Řádem se rozumí Řád a Pravidla o nákladech rozhodčího řízení pro vnitrostátní spory Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Řád“).

(5) Tento Řád on-line je nedílnou součástí Řádu.

ČÁST DRUHÁ

Definice

§ 2

a) Administrační místo je adresou Rozhodčího soudu pro rozhodčí řízení on-line na adrese (stránce) Internetu www.arbcourtonline.cz. Prostřednictvím administračního místa mohou účastníci rozhodčího řízení zahájit rozhodčí řízení podle tohoto Řádu on-line a hradit veškeré poplatky, spojené s vedením rozhodčího řízení on-line u Rozhodčího soudu. Administrační místo zveřejňuje rovněž Pravidla o nákladech rozhodčího řízení on-line; vydává pokyny o formátech podání, jakož i další důležité informace pro postup v rozhodčím řízení podle tohoto Řádu on-line. Úkony administračního místa jsou úkony tajemníka Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „tajemník“).

b) Administrace znamená výkon činností Rozhodčího soudu v řízení podle tohoto Řádu on-line.

c) Rozhodce je rozhodce ustavený podle Řádu jako jediný rozhodce jmenovaný předsedou Rozhodčího soudu.

d) Sudiště znamená unikátní adresu (stránku) Internetu, zřízenou u administračního místa výlučně pro vedení konkrétního sporu, pro podání účastníků řízení, jakož i pro veškerá rozhodnutí rozhodce a uchovávání všech písemností v elektronické podobě, souvisejících se sporem. Přístup na sudiště je umožněn jen účastníkům řízení a Rozhodčímu soudu.

e) Jednání podle Řádu on-line je jednáním podle Řádu.

f) Internet a on-line jsou pojmy odkazující na world-wide elektronické on-line médium, a jsou vzájemně zaměnitelné.

g) Portálové podmínky znamenají odkaz na podmínky a předpoklady pro užívání administračního místa a sudiště (jde o zveřejnění Řádu, Řádu on-line a dalších podmínek a technických údajů a předpokladů pro vedení rozhodčího řízení on-line, vystavením na Web portálu Rozhodčího soudu). Portálové podmínky stanoví Rozhodčí soud.

h) Podání znamená podání žaloby, žalobní odpovědi, případné protižaloby, předložení důkazů, veškerých dalších podání, rovněž jiných sdělení, jakož i všech dalších úkonů, činěných v rozhodčím řízení on-line podle tohoto Řádu on-line elektronickou cestou, administračnímu místu či sudišti.

i) Písemná forma není jen písemností ve své listinné podobě, ale znamená též formu „elektronického záznamu“ jakožto formy písemnosti, která zahrnuje jakoukoli formu záznamu, včetně datové zprávy.

ČÁST TŘETÍ

Řízení

§ 3
Zásady použití Řádu on-line

(1) Účastníky řízení jsou strany, které sjednaly použití tohoto Řádu on-line v platné rozhodčí smlouvě (rozhodčí doložce, nebo ve smlouvě o rozhodci), kterou se podřídily vedení rozhodčího řízení on-line u Rozhodčího soudu.

(2) Tento Řád on-line se vztahuje na rozhodčí řízení on-line od jeho zahájení.

(3) Řád on-line omezuje účastníky řízení i Rozhodčí soud využít výhradně komunikačních prostředků Internetu. Veškerá podání a písemnosti v řízení musí být doručovány touto formou. Není-li to technicky možné, může rozhodce připustit jinou formu.

(4) Rozhodčí soud je oprávněn rozhodnout, že rozhodčí řízení nebude vedeno podle Řádu on-line v případech, kdy účastník řízení není, zejména po technické stránce, zjevně schopen účastnit se rozhodčího řízení podle Řádu on-line, jakož i ve všech ostatních případech, kdy Rozhodčí soud dojde k závěru, že rozhodčí řízení nemůže být podle Řádu on-line vedeno. Rozhodčí soud o tom vydá usnesení. Dnem vydání tohoto usnesení je rozhodčí řízení dále vedeno podle Řádu. Všechny dosud řádně učiněné úkony zůstávají v platnosti. Do ustavení rozhodce je oprávněn k vydání tohoto usnesení předseda Rozhodčího soudu.

(5) Volbou Řádu on-line se účastníci výslovně podrobují portálovým podmínkám Rozhodčího soudu, platným v den zahájení rozhodčího řízení on-line. Přijetím Řádu on-line účastníci rovněž pověřují Rozhodčí soud administrací rozhodčího řízení.

§ 4
Doručování a běh lhůt

(1) Všechna podání účastníků podle tohoto Řádu on-line jsou považována za doručená dnem jejich přijetí Rozhodčím soudem. Účastník, který podání učinil, bude vyrozuměn Rozhodčím soudem o datu a čase přijetí podání oznámením o jeho doručení formou e-mailu.

(2) Pro běh lhůt podle tohoto Řádu on-line platí, že lhůty počínají běžet dnem přijetí podání Rozhodčím soudem.

§ 5
Žaloba

(1) Žalobce zahajuje rozhodčí řízení on-line podáním žaloby na administrační místo.

(2) Žaloba má vedle náležitostí podle § 17 Řádu dále obsahovat:
a) odkaz na sjednanou rozhodčí smlouvu o vedení sporu elektronickou cestou;
b) označení důkazů;
c) e-mailovou adresu žalobce, pro komunikaci s Rozhodčím soudem pro účely rozhodčího řízení;
d) poslední známou platnou e-mailovou adresu žalovaného; a
e) poštovní adresy, telefonní a faxová čísla účastníků řízení (žalobce i žalovaného).

(3) Spolu se žalobou žalobce předloží důkazy.

(4) Poplatek za rozhodčí řízení je splatný do pěti dnů ode dne doručení žaloby (protižaloby) administračnímu místu. Tento poplatek lze uhradit elektronicky či jinou formou, předepsanou Rozhodčím soudem.

§ 6
Vyrozumění o žalobě

(1) Po zaplacení poplatku za rozhodčí řízení posoudí Rozhodčí soud, zda žaloba splňuje podmínky Řádu on-line.

(2) V případě, že nebude vydáno usnesení dle § 3 odst. (4) Řádu on-line, Rozhodčí soud vytvoří do pěti pracovních dnů sudiště a zpřístupní tak žalobu účastníkům řízení. Rozhodčí soud současně sdělí účastníkům řízení e-mailovou adresu sudiště, jakož i přístupové parametry (login a heslo) k sudišti.

(3) Jestliže Rozhodčí soud zjistí, že doručení vyrozumění o žalobě a o zpřístupnění sudiště žalovanému prostřednictvím e-mailu není možné, postupuje podle § 3 odst. (4) Řádu on-line.

§ 7
Lhůta pro vyjádření žalovaného k žalobě

Ve lhůtě deseti dnů ode dne vyrozumění žalovaného o vytvoření sudiště má žalovaný právo vyjádřit se k žalobě v žalobní odpovědi.

§ 8
Lhůta pro vyjádření k protižalobě

Ve lhůtě deseti dnů ode dne vyrozumění protižalovaného o protižalobě má protižalovaný právo se k protižalobě vyjádřit.

§ 9
Prodloužení lhůty

(1) Rozhodčí soud může v odůvodněných případech prodloužit o nezbytně nutnou dobu lhůty účastníkům řízení k jejich vyjádření na podání protistrany, odchylně od tohoto Řádu on-line tak, aby současně nebyl mařen účel tohoto řízení.

(2) Žádost o prodloužení lhůty musí být učiněna podáním na sudiště.

§ 10
Jazyk rozhodčího řízení

Řízení se koná a rozhodnutí se vynáší v češtině (popř. slovenštině). Se souhlasem Rozhodčího soudu lze konat řízení i v jiném jazyku než v češtině (popř. slovenštině) za podmínek stanovených Pravidly o nákladech rozhodčího řízení (§ 41 Řádu).

§ 11
Místo vydání rozhodčího nálezu

Místem vydání rozhodčího nálezu je sídlo Rozhodčího soudu v Praze.

§ 12
Podpis rozhodčího nálezu

Rozhodčí nález podepisuje rozhodce v souladu s § 2 pís. b), § 3 a § 4 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.

§ 13
Doručení rozhodčího nálezu stranám

(1) Rozhodčí soud vydá rozhodčí nález jeho uveřejněním na sudišti. Rozhodčí nález se považuje za vydaný dnem jeho uveřejnění na sudišti. Toto datum musí být uvedeno v rozhodčím nálezu, jakož i v oznámení o vydání rozhodčího nálezu prostřednictvím e-mailu, zaslaného účastníkům řízení. Sudiště musí zůstat přístupné účastníkům řízení třicet kalendářních dní ode dne vydání rozhodčího nálezu. Po uplynutí této lhůty bude sudiště znepřístupněno.

(2) Na žádost účastníka mu Rozhodčí soud vydá rozhodčí nález také v listinné podobě. Podpis tajemníka na rozhodčím nálezu v listinné podobě ověřuje jeho pravost, jakož i podpis rozhodce.

ČÁST ČTVRTÁ

Ostatní ustanovení

§ 14
Styk účastníků řízení s Rozhodčím soudem mimo řízení

Rozhodčí soud vyhlašuje e-mailovou adresu

e-mail: online@arbcourt.cz

pro korespondenci mezi účastníky řízení a Rozhodčím soudem, popř. mezi rozhodcem a Rozhodčím soudem, jež není podáním.

§ 15
Pořizování kopií z dokumentace (evidence) vedené Rozhodčím soudem

(1) Účastníci mohou kdykoli požádat Rozhodčí soud o vydání určitého dokumentu vedeného na sudišti rovněž v listinné podobě.

(2) Totožnost kopie dokumentu v listinné podobě dle odst. (1) ověřuje tajemník Rozhodčího soudu. Pořízení takové kopie je zpoplatněno podle Pravidel o nákladech rozhodčího řízení on-line.

V Praze dne 1. června 2004

JUDr. Bohuslav Klein, v.r.
předseda Rozhodčího soudu

Doporučená rozhodčí doložka pro řízení
on-line
Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky:

Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy anebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle jeho Řádu on-line jediným rozhodcem určeným předsedou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Strany pro toto řízení volí tyto e-mailové adresy pro vedení řízení on-line:

..................................................

..................................................

Tato rozhodčí smlouva je nedílnou součástí smlouvy č. ............. ze dne ............. uzavřené mezi smluvními stranami.

V Praze dne..................................

..................................................             ..................................................
podpis smluvní strany                                     podpis smluvní strany

Pravidla o nákladech rozhodčího řízení
on-line

(Příloha k Řádu on-line)

§ 1
Náklady rozhodčího řízení

(1) Náklady rozhodčího řízení on-line tvoří:
a) poplatky za rozhodčí řízení podle § 2 a § 3 těchto Pravidel,
b) zvláštní náklady vznikající Rozhodčímu soudu,
c) vlastní výlohy stran.

(2) Poplatky za rozhodčí řízení dle odst. (1) písm. a) slouží k částečnému krytí všeobecných nákladů spojených s činností Rozhodčího soudu. Poplatek se vybírá za každý spor.

(3) Zvláštní náklady vznikající Rozhodčímu soudu jsou náklady, k nimž dochází při projednávání konkrétního sporu prováděním důkazů, vyplácením znalečného, konáním ústních jednání mimo sídlo Rozhodčího soudu, pořizováním překladů písemností, vyplácením tlumočného, cestovným rozhodců apod., a hradí se ve výši skutečných nákladů takto vzniklých.

(4) Vlastní výlohy stran jsou výdaje, které strany vynakládají v souvislosti s ochranou svých zájmů (cestovné, honoráře právních zástupců apod.).

§ 2
Výše a placení poplatků

(1) Za projednávání sporu Rozhodčím soudem se vybírá poplatek podle hodnoty předmětu sporu, který je povinen zaplatit žalobce při podání žaloby a žalovaný při podání žaloby navzájem (protižaloby), popřípadě při uplatnění protinároku námitkou započtení dle § 28 odst. (3) Řádu. Dokud není poplatek zaplacen, žaloba, popř. protižaloba nebo námitka započtení se neprojednává. Není-li poplatek zaplacen ani v dodatečné lhůtě, řízení se zastaví.

(2) Poplatek podle hodnoty předmětu sporu je povinen zaplatit i vedlejší účastník, jehož účast byla připuštěna dle § 13 odst. (1) Řádu. Dokud vedlejší účastník poplatek nezaplatí, není k projednávání věci připuštěn.

(3) Výše poplatku se stanoví v závislosti na hodnotě sporu v Kč podle Sazebníku uvedeného v příloze těchto Pravidel. Výše poplatku vedlejšího účastníka činí jednu třetinu poplatku účastníka dle tohoto Sazebníku, nejméně však minimální poplatek dle Sazebníku.

(4) Jsou-li podklady pro vydání nálezu nebo vynáší-li se rozhodnutí v jiném jazyku než v češtině (slovenštině) dle § 7 Řádu, zvyšuje se poplatek o 100%. Dokud není zvýšený poplatek uhrazen, věc se neprojednává.

(5) Poplatek se pokládá za zaplacený v okamžiku, kdy došel Rozhodčímu soudu nebo na jeho bankovní účet.

(6) V případě, že rozhodce vydá usnesení o postupu dle § 3 odst. (4) Řádu on-line, je žalobce povinen ve lhůtě stanovené tajemníkem soudu, popřípadě rozhodcem, jinak bezodkladně po doručení, doplatit poplatek do výše stanovené dle Sazebníku nákladů rozhodčího řízení - vnitrostátní spory.

§ 3
Poplatek při žalobě navzájem (protižalobě), popřípadě námitce započtení

(1) Pro žalobu navzájem (protižalobu) platí tatáž ustanovení o poplatku jako pro žalobu hlavní.

(2) Obdobně platí ustanovení o poplatku jako pro žalobu hlavní pro nárok uplatněný námitkou započtení proti žalobnímu nároku dle § 28 odst. (3) Řádu. Žalovaná strana, která uplatňuje v řízení námitku započtení dle citovaného ustanovení Řádu, je povinna uhradit z hodnoty nároku započteného poplatek podle Sazebníku. Pokud tento poplatek nezaplatí, o nároku namítnutém k započtení se nejedná. Není-li poplatek zaplacen ani v dodatečné lhůtě, řízení o námitce započtení se zastaví.

§ 4
Rozdělení poplatku

(1) Poplatek jde zpravidla k tíži té strany, která ve sporu podlehla.

(2) Jestliže bylo žalobě vyhověno zčásti, rozdělí se úhrada poplatku mezi strany, a to zpravidla v poměru přisouzené a zamítnuté části žalobního nároku.

(3) Strany se mohou dohodnout mezi sebou o jiném rozdělení poplatku, než je uvedeno v odst. (1) a (2).

§ 5
Zvláštní náklady

(1) Na krytí zvláštních nákladů vznikajících Rozhodčímu soudu při projednávání konkrétního sporu ve smyslu § 1 odst. (3) těchto Pravidel jsou strany povinny složit přiměřenou zálohu ve výši a lhůtě stanovené rozhodcem nebo tajemníkem. Tato povinnost může být uložena pouze jedné straně, dala-li k těmto zvláštním nákladům podnět nebo vznikají-li v jejím vlastním zájmu. Dokud není stanovená záloha složena, úkony, na něž je určena, se neprovedou.

(2) Je-li v průběhu řízení nutné zvýšení zálohy na zvláštní náklady, protože částka stanovená dle odst. (1) nestačí krýt tyto náklady, jsou strany, popř. je strana, která dala podnět k těmto nákladům nebo v jejímž vlastním zájmu vznikají, povinna na výzvu rozhodce nebo tajemníka poskytnout (i opakovaně) další zálohu ve stanovené lhůtě. V případě neposkytnutí další zálohy na zvláštní náklady platí přiměřeně poslední věta odst. (1).

(3) O zvláštních nákladech se s konečnou platností rozhoduje v rozhodčím nálezu nebo usnesení o zastavení řízení (§ 33 Řádu). O hrazení zvláštních nákladů platí přiměřeně ustanovení § 4 těchto Pravidel o rozdělení poplatku za rozhodčí řízení s výjimkou uvedenou v odst. (4) tohoto paragrafu.

(4) Zvláštní náklady vznikající Rozhodčímu soudu službami tlumočníka nebo překladatele do jiného nebo z jiného jazyka, než je jazyk rozhodčího řízení, nese strana, na jejíž žádost, popř. v jejímž zájmu je tato služba poskytnuta.

§ 6
Výlohy stran

Každá strana nese zpravidla sama výlohy, které jí vznikly. V rozhodčím nálezu nebo usnesení o zastavení řízení může být přiznána náhrada jejích výloh v obvyklé výši, a to zpravidla podle úspěchu ve sporu.

§ 7
Výjimky

Jako výjimku z ustanovení obsažených v § 4 těchto Pravidel může Rozhodčí soud uložit jedné straně, aby druhé straně nahradila náklady, které tato vynaložila zbytečně na základě neúčelných nebo nesvědomitých úkonů prvé strany. Takovými úkony se rozumějí úkony způsobivší druhé straně zbytečné náklady na opatření v řízení, která nebyla nutná, zejména okolnostmi neodůvodněného protahování řízení.

§ 8
Pořizování kopií

Za pořízení kopie dokumentu v listinné podobě dle § 15 odst. (2) Řádu on-line se účtuje Kč 20,- za každou ověřenou kopii jedné stránky dokumentu ve velikosti formátu A4.

§ 9
Sazebník nákladů

Sazebník nákladů rozhodčího řízení tvoří nedílnou součást těchto Pravidel.

§ 10
Účinnost Pravidel

Pravidla o nákladech rozhodčího řízení on-line nabývají účinnosti dnem 1. 6. 2004.

Sazebník nákladů rozhodčího řízení on-line
(Příloha k Pravidlům o nákladech rozhodčího řízení on-line)

Poplatek 3 % z hodnoty předmětu sporu (sub. § 18 Řádu), nejméně však Kč 3 000,- , nejvýše Kč 1 000 000,-.