Zvláštní dodatek Řádu o konání distančních ústních jednání

§ 1
Úvodní ustanovení

(1) Tímto Zvláštním dodatkem Řádu o konání distančních ústních jednání (dále jen „zvláštní dodatek“) se upravuje konání ústních jednání realizovaných distančně prostřednictvím technických prostředků (dále jen „distanční ústní jednání“) v rámci rozhodčího řízení a rozhodování sporů u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Rozhodčí soud“).

(2) Tento zvláštní dodatek je nedílnou součástí Řádu Rozhodčího soudu v platném znění (dále jen „Řád“).

(3) Není-li v tomto zvláštním dodatku výslovně stanoveno jinak, použijí se pro distanční ústní jednání odpovídající ustanovení Řádu týkající se ústního jednání přiměřeně.

§ 2
Souhlas s konáním distančního ústního jednání

(1) O konání distančního ústního jednání rozhoduje v souladu s § 28a Řádu rozhodčí senát, a to kdykoliv v průběhu řízení.

(2) Souhlas strany s konáním distančního ústního jednání dle § 28a Řádu platí pro celé řízení, ve kterém byl tento souhlas udělen.

(3) Ústní jednání lze přeměnit na distanční ústní jednání a naopak, je však třeba zachovat lhůty stanovené pro zaslání předvolání k ústnímu jednání nebo distančnímu ústnímu jednání.

(4) Souhlas strany s konáním distančního ústního jednání může být stranou z důležitých důvodů odvolán, nejpozději však 3 dny před konáním distančního ústního jednání. O přípustnosti odvolání souhlasu rozhoduje rozhodčí senát.

(5) Souhlas strany s konáním distančního ústního jednání, který byl vyjádřen v dohodě stran zakládající pravomoc Rozhodčího soudu, či v jiné písemné dohodě stran, nelze jednostranně odvolat.

(6) Rozhodčí senát je povinen řídit se dohodou stran o konání distančních ústních jednání, pokud tomu nebrání technické důvody, ochrana rovného postavení stran při řízení nebo jiné důležité důvody. Konečné rozhodnutí náleží rozhodčímu senátu.

§ 3
Charakter distančního ústního jednání

(1) Distančním ústním jednáním se rozumí takové jednání, při kterém

  • (a) jsou všechny strany řízení a rozhodčí senát přítomny jednání ve stejném čase pouze prostřednictvím technických prostředků, které stranám umožňují průběžně reagovat na průběh jednání, přednášet tvrzení a odpovídat na dotazy rozhodčího senátu (dále jen „technické prostředky“); pro tento případ se vyžaduje souhlas ve smyslu § 28a Řádu,
  • (b) je celý rozhodčí senát přítomen prezenčně a všechny strany řízení jsou přítomny jednání ve stejném čase pouze prostřednictvím technických prostředků; pro tento případ se vyžaduje souhlas ve smyslu § 28a Řádu,
  • (c) je prezenčně přítomna pouze některá ze stran a nebo pouze některý ze členů rozhodčího senátu a zbývající osoby jsou přítomny pouze prostřednictvím technických prostředků; v tomto případě lze takové distanční ústní jednání konat nad rámec souhlasu dle § 28a Řádu pouze s výslovným souhlasem všech stran a všech členů rozhodčího senátu; výslovný souhlas se však nevyžaduje v případě strany, která se distančního ústního jednání vůbec neúčastní, jestliže její souhlas dle § 28a Řádu byl dán.

(2) Jestliže je distanční ústní jednání realizováno prostřednictvím technické platformy umožňující přenos video obrazu, jsou všechny zúčastněné osoby povinny přenos video obrazu povolit. O výjimce může rozhodnout rozhodčí senát.

§ 4
Nařízení distančního ústního jednání

(1) O čase distančního ústního jednání vyrozumí rozhodčí soud strany předvoláním, které jim bude zasláno s takovým předstihem, aby každá ze stran měla k dispozici lhůtu alespoň 10 dní na přípravu k jednání. Tato lhůta může být zkrácena pouze se souhlasem stran.

(2) Stranám musí být zároveň s vyrozuměním dle odstavce (1) sděleny technické podrobnosti pro připojení stran k distančnímu ústnímu jednání.

3) V případě, že dojde ke změně technických platforem a nebo technických podmínek dle § 5 odst. (2), která se dotýká distančních ústních jednání, která již byla nařízena, musí být strany s takovou změnou seznámeny a distanční ústní jednání lze konat jen pokud bude dodržena lhůta dle odst. (1) od oznámení takové změny, nebo pokud strany vysloví se zkrácením lhůty souhlas.

§ 5
Technické zabezpečení distančního ústního jednání

(1) Technické zabezpečení konání distančního ústního jednání zajišťuje rozhodčí soud.

(2) Technické platformy, které lze pro konání distančního ústního jednání použít, stanoví rozhodčí soud, stejně jako technické podmínky konání distančního ústního jednání vyplývající z podmínek jednotlivých platforem. Rozhodčí soud je oprávněn seznam technických platforem a technické podmínky kdykoliv i bez předchozího upozornění změnit.

(3) Použití jiných technických platforem, než které jsou podporovány dle odstavce (2), je možné pouze na návrh některé ze stran. O návrhu rozhodne rozhodčí senát; návrhu nelze vyhovět v případě, že by nebylo zachováno rovné postavení stran nebo všem stranám nebyla poskytnuta stejná příležitost k uplatnění práv.

(4) Náklady distančního ústního jednání realizovaného prostřednictvím platforem, které jsou podporovány dle odstavce (2), nese rozhodčí soud. Každá ze stran nese náklady vlastní účasti při distančním ústním jednání, zejména náklady na technické zařízení realizující datový, hlasový či video přenos a náklady na technická zařízení a sítě elektronických komunikací použité k takovému přenosu.

(5) Náklady distančního ústního jednání realizovaného prostřednictvím platforem dle odstavce (3), nese strana či strany, na jejichž návrh bude taková technická platforma použita. Tyto náklady jsou zvláštními náklady dle § 45 odst. 6 Řádu.

(6) Rozhodčí soud neposkytuje vůči softwaru třetích osob pro konání distančního ústního jednání (technické platformě) žádné záruky. Je povinností stran zajistit si řádné připojení k příslušné technické platformě pro konání distančního ústního jednání.

§ 6
Dokazování při distančním ústním jednání

(1) O způsobu provádění důkazů při distančním ústním jednání rozhoduje rozhodčí senát.

(2) Jestliže při distančním ústním jednání má být proveden listinný důkaz předložený při distančním ústním jednání, musí být zajištěno, aby tento listinný důkaz byl současně založen do spisu rozhodčího soudu a předán ostatním stranám způsobem, který zajistí, že po skončení distančního ústního jednání bude příslušná kopie důkazu rozhodčímu soudu i ostatním stranám stále dostupná.

(3) Důkaz výslechem svědka, znalce či jiných osob lze při distančním ústním jednání provést na základě rozhodnutí rozhodčího senátu.

§ 7
Zápis z distančního ústního jednání

(1) Zápis z distančního ústního jednání zajišťuje rozhodčí soud. Po skončení jednání se zápis rozešle stranám, které jsou oprávněny ve lhůtě 3 dnů vznést námitky proti obsahu zápisu. O námitkách rozhoduje rozhodčí senát.

(2) Zvukový nebo zvukově obrazový záznam z distančního ústního jednání nebo jeho části lze pořizovat pouze se souhlasem rozhodčího senátu a všech stran. Záznam pořizuje a stranám zpřístupňuje rozhodčí senát. Strany nejsou oprávněny pořizovat záznam samy.

(3) V případě konání distančního ústního jednání mimo běžnou pracovní dobu rozhodčího soudu nese zvýšené náklady na zápis strana či strany, na jejichž návrh se ústní jednání on-line mimo běžnou pracovní dobu rozhodčího soudu koná. Tyto náklady jsou zvláštními náklady dle § 45 odst. 6 Řádu.

(4) Zvýšené náklady na zvukový nebo zvukově obrazový záznam z distančního ústního jednání, nebo náklady na průběžný přepis mluveného slova nese strany nebo strany, na jejichž návrh se takový záznam nebo přepis pořizuje. Tyto náklady jsou zvláštními náklady dle § 45 odst. 6 Řádu.

§ 8
Účinnost zvláštního dodatku

(1) Tento zvláštní dodatek nabývá účinnosti dne 1.12.2020.

(2) Tento zvláštní dodatek byl zveřejněn v Obchodním věstníku dne 30.10.2020.

(3) Tento zvláštní dodatek se vztahuje na všechna řízení před Rozhodčím soudem, včetně řízení zahájených před účinností tohoto zvláštního dodatku, pokud se strany písemně nedohodnou na vyloučení použitelnosti tohoto zvláštního dodatku pro jejich spor.