Dodatek č. 3 Řádu Rozhodčího soudu

Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky účinný od 1.7.2012, ve znění dodatku č. 1 účinného od 1.10.2015 a dodatku č. 2 účinného od 1.7.2018 se mění takto:

1. V části třetí, bod 4. Projednání sporu, se vkládá nový § 28a:

§ 28a
Distanční ústní jednání

(1) Rozhodčí senát může vyzvat strany, aby se ve lhůtě, která nesmí být kratší než 10 dní od doručení výzvy, vyjádřily, zda souhlasí s tím, aby ústní jednání ve věci dle § 28 bylo nahrazeno ústním jednáním konaným distančně prostřednictvím technických prostředků (dále jen „distanční ústní jednání“). Jestliže se strana k této výzvě ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že s konáním distančního ústního jednání souhlasí.

(2) Distanční ústní jednání nelze konat, jestliže s jeho konáním vysloví výslovný nesouhlas kterákoliv ze stran. Tím není dotčena možnost vyzvat strany postupem dle odstavce (1) k souhlasu s distančním ústním jednáním opakovaně v dalším postupu řízení.

(3) Podrobnosti o konání distančních ústních jednání stanoví Zvláštní dodatek Řádu o konání distančních ústních jednání.

(4) Ustanovení tohoto řádu upravující ústní jednání se na distanční ústní jednání použijí přiměřeně, nestanoví-li jinak Zvláštní dodatek Řádu o konání distančních ústních jednání.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1.12.2020.