Doplněk k Řádu pro rozhodčí řízení on-line

Sazebník nákladů rozhodčího řízení pro on-line spory

Výše poplatku Minimálně Maximálně
Poplatek 3 % z hodnoty předmětu sporu (sub. § 18 Řádu) 7 000 Kč 1 000 000 Kč
Pro spory z nájemních/pachtovních vztahů dotčených opatřeními nouzového stavu vyhlášeného státními orgány v ČR činí poplatek 3% z hodnoty předmětu sporu (sub. § 18 Řádu), která se počítá z částky odpovídající výši aktuálního 6-ti měsíčního nájemného/pachtovného, příp. jeho alikvótní částky připadající na období 6-ti měsíců. 7 000 Kč 80 000 Kč

Tento Doplněk nabývá účinnosti dne 20. dubna 2020 (den uveřejnění v Obchodním věstníku 16. dubna 2020).