Dodatek č. 3 Řádu a Pravidel o nákladech rozhodčího řízení pro vnitrostátní spory

I. Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky pro vnitrostátní spory se mění takto:

1. V § 1, odst. 3 zní :

"(3) Vnitrostátním sporem ve smyslu tohoto Řádu se rozumí spor, v němž všechny strany (účastníci) mají sídlo (bydliště) na území České republiky, nebo spor, v němž organizační složky zahraničních osob dle § 21 obchodního zákoníku a nebo organizační složky vykonávající činnost dle zvláštního zákona (např. zákon č. 21/1992 Sb., o bankách) mají sídlo (bydliště) na území České republiky a jsou zapsané v obchodním rejstříku. Dále podmínkou pro projednání sporu jako vnitrostátního je použití českého hmotného práva na takový spor, veškerá písemná podání a přednesy stran v češtině (popř. slovenštině) a konání rozhodčího řízení na území České republiky a vynesení rozhodnutí v češtině (popř. slovenštině)."

2. § 5 včetně nadpisu zní :

"Místo konání ústního jednání
Pravidelným místem konání ústních jednání je sídlo Rozhodčího soudu v Praze. Z podnětu rozhodčího senátu nebo na základě dohody stran a se souhlasem tajemníka Rozhodčího soudu lze konat ústní jednání na jiném místě České republiky."

3. V § 9 odst. 1 zní :

"(1) Písemnosti ve sporu zasílá stranám tajemník, a to na adresu, kterou strana uvedla, popřípadě na adresu bydliště nebo sídla, pokud strana neuvedla jinou adresu, či na adresu osoby oprávněné jednat za právnickou osobu, jíž je doručovaná písemnost určena, nebo zvolenému právnímu zástupci."

3. V § 9 odst. 2 zní :

"(2) Žaloby, žalobní odpovědi, předvolání, rozhodčí nálezy a usnesení se doručují do vlastních rukou doporučeným dopisem s potvrzením o doručení. "

5. V § 9 odst. 5 zní :

"(5) Všechna doručení Rozhodčího soudu jsou platná, byla-li učiněna podle odstavců 1- 4, a to i tehdy, jestliže adresát písemnost odepřel převzít nebo přes oznámení doručující pošty nevyzvedl. Písemnost, jejíž převzetí bylo adresátem odepřeno, je doručena dnem, kdy její převzetí bylo odepřeno. Písemnost určená k doručení do vlastních rukou (§ 9 odst. 2 Řádu Rozhodčího soudu), kterou adresát přes oznámení doručující pošty nevyzvedl, se považuje za doručenou poslední den úložné lhůty, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Ostatní písemnosti, které adresát nevyzvedne do 5 dnů od oznámení doručující pošty o uložení, se považují za doručené poslední den této lhůty, i když se adresát o uložení nedozvěděl."

6. V § 9 odst. 7 zní :

"(7) Jestliže se nepodařilo doručit na poslední známou adresu účastníka, který nezvolil ani právního zástupce, ani zmocněnce k přijímání písemností, může mu předseda Rozhodčího soudu jmenovat opatrovníka k přijímání písemností. Den doručení opatrovníkovi se považuje za den doručení adresátu, jemuž byl ustanoven opatrovník k přijímání písemností."

7. § 10 včetně nadpisu zní :

"Přerušení řízení
Po zaplacení poplatku za rozhodčí řízení ve správné výši dle hodnoty předmětu sporu (§ 18 Řádu Rozhodčího soudu) projednání sporu může být na žádost kterékoliv strany nebo z podnětu rozhodčího senátu z vážného důvodu na určitou dobu přerušeno. Usnesení o přerušení vydává rozhodčí senát, a nebyl-li rozhodčí senát ještě ustaven, předseda Rozhodčího soudu. Po uplynutí doby, na kterou bylo řízení přerušeno, se v řízení pokračuje."

8. V § 16 odst. 1 zní :

"(1) Rozhodčí řízení se zahajuje podáním žaloby Rozhodčímu soudu. Podmínkou pro projednání žaloby je zaplacení poplatku za rozhodčí řízení ve správné výši dle hodnoty předmětu sporu (§ 18 Řádu) a ve stanovené lhůtě."

9. V § 20 odstavec 2 zní :

"(2) Současně tajemník vyzve žalovanou stranu, aby během 14 dnů od doručení žaloby předložila k ní své písemné vyjádření podepřené příslušnými důkazy. Na žádost žalované strany může být v odůvodněných případech tato lhůta prodloužena."

10. Nadpis § 22 zní :

"Odmítnutí rozhodce, znalce a tlumočníka, popřípadě nahrazení rozhodce pro nečinnost"

11. V § 22 odst. 4 zní :

"(4) V případě, že se rozhodce, předseda rozhodčího senátu, jediný rozhodce nebo nový rozhodce, popř. nový předseda rozhodčího senátu nemohou účastnit nebo se opakovaně neúčastní projednávání věci, postupuje se obdobně dle ustanovení odst. 1 až 3. Rozhodnutí o tom přísluší zbývajícím členům rozhodčího senátu, pokud se týká jednoho člena senátu, nebo předsednictvu Rozhodčího soudu, pokud se týká jediného rozhodce, popřípadě dvou či všech členů rozhodčího senátu, a to na návrh kterékoliv strany, popř. na podnět člena (členů) rozhodčího senátu."

12.V § 26 odst. 2

se slovo "nebo" nahrazuje slovy "popřípadě i".

13. Za § 27 se vkládá nový § 27a). který včetně nadpisu zní :

"§ 27 a)
Urychlené řízení

(1) Urychlené řízení s vydáním rozhodčího nálezu nebo usnesení o zastavení řízení dle § 40 odst. 2 Řádu
a) do jednoho měsíce od zaplacení zvýšeného poplatku se koná na základě písemné dohody stran předložené Rozhodčímu soudu na návrh kterékoliv strany, která uhradila zvýšený poplatek, nebo
b) do tří měsíců od zaplacení zvýšeného poplatku na návrh kterékoliv strany, která uhradila zvýšený poplatek.

(2) Lhůty stanovené tímto Řádem se v případě urychleného řízení podle odst. 1 písm.a) zkracují na třetinu a v případě urychleného řízení dle odst. 1 písm.b) se zkracují na polovinu s výjimkou lhůty pro doručení žaloby a lhůty dle § 26 odst. 6 Řádu, které se nemění.

(3) Další podmínky urychleného řízení, zejména zvýšený poplatek, upravuje § 3 Pravidel o nákladech rozhodčího řízení ve vnitrostátních sporech (§ 41 Řádu)."

14. V § 31 odst. 4 zní :

"(4) Důkazy se provádějí způsobem stanoveným rozhodčím senátem.Usnesením rozhodčího senátu může být provedení důkazů svěřeno předsedovi rozhodčího senátu nebo několika rozhodcům. Obdobně postupuje i předsednictvo. Provedením důkazů může předsednictvo Rozhodčího soudu pověřit předsedu Rozhodčího soudu nebo několik členů předsednictva.

14. V § 34 odst. 1 zní :

"(1) Poté, co rozhodčí senát usoudí, že všechny okolnosti spojené se sporem jsou dostatečně vyjasněny, vydá usnesení, že projednávání sporu je skončeno, a přistoupí k vydání rozhodčího nálezu. Projednávání sporu se končí vydáním usnesení o skončení projednávání, popřípadě přímo vydáním rozhodčího nálezu či usnesení o zastavení řízení (§ 40 Řádu). Rozhodčí nález se vydává v případech, kdy se rozhoduje ve věci samé anebo ukládá povinnost nahradit náklady řízení, včetně případů, kdy se vydává nález na základě žádosti stran, aby rozhodčí nález byl vydán podle smíru jimi uzavřeného, a případů, kdy z projevů strany vyplývá, že netrvá na žalobním nároku, aniž výslovně vzala žalobu zpět."

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1.2.2007.

Dodatek č. 3 Řádu a Pravidel o nákladech rozhodčího řízení pro vnitrostátní spory

II. Pravidla o nákladech rozhodčího řízení ve vnitrostátních sporech se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 zní :

"(1) Za projednávání sporu Rozhodčím soudem se vybírá poplatek podle hodnoty předmětu sporu, který je povinen zaplatit žalobce při podání žaloby a žalovaný při podání žaloby navzájem (protižaloby), popřípadě při uplatnění protinároku námitkou započtení dle § 28 odst. 3 Řádu. Dokud není poplatek zaplacen, žaloba, popř. protižaloba nebo námitka započtení se neprojednává. Není-li poplatek zaplacen ani v dodatečné lhůtě ve správné výši dle hodnoty předmětu sporu (§ 18 Řádu), řízení se zastaví."

2. § 3 včetně nadpisu zní:

"Urychlené řízení

(1) Poplatek za projednání sporu v urychleném řízení do jednoho měsíce (§ 27 a) odst. 1 písm.a) Řádu Rozhodčího soudu) se zvyšuje o 75% poplatku dle sazebníku nákladů rozhodčího řízení. Poplatek za projednání sporu v urychleném řízení do tří měsíců (§ 27 a) odst. 1 písm.b) Řádu Rozhodčího soudu) se zvyšuje o 50% poplatku dle sazebníku nákladů rozhodčího řízení.

(2) Zvýšený poplatek za urychlené řízení, které se koná na základě žádosti kterékoliv ze stran, hradí a nese strana, na jejíž návrh se urychlené řízení koná. O tom, kdo nese úhradu zvýšeného poplatku za projednání sporu v urychleném řízení do jednoho měsíce, rozhoduje podle úspěchu ve sporu senát.

(3) V případě, že rozhodčí nález nebo usnesení o zastavení řízení nejsou vydány ve lhůtách dle odst. 1 nebo v prodloužené lhůtě dohodnuté se stranami, resp. se stranou, která zvýšený poplatek uhradila, Rozhodčí soud zvýšenou část poplatku vrátí."

3. V § 5 odst. 1 zní :

"(1) Bylo-li zpětvzetí žaloby žalobcem, popř. žaloby navzájem (protižaloby) či námitky započtení dle § 28 odst. 3 Řádu žalovaným v plném rozsahu doručeno Rozhodčímu soudu nejpozději 7 dnů před datem nařízeného prvního ústního jednání ve věci, vrací se žalobci, popř. žalovanému 50% rozdílu poplatku zaplaceného z hodnoty žaloby, popř. žaloby navzájem (protižaloby) či námitky započtení a minimálního poplatku."

4. V § 5 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní :

"(3) Při částečném zpětvzetí žaloby, popř. žaloby navzájem (protižaloby) či námitky započtení dle § 28 odst. 3 Řádu se poplatek nevrací."

5 . V § 6 odst. 3 zní :

"( 3) O zvláštních nákladech se s konečnou platností rozhoduje v rozhodčím nálezu nebo usnesení o zastavení řízení (§ 33 Řádu). O hrazení zvláštních nákladů platí přiměřeně ustanovení § 5a Pravidel o rozdělení poplatku za rozhodčí řízení s výjimkou uvedenou v odst. 4 tohoto paragrafu."

5. § 7 včetně nadpisu zní :

"Výlohy stran

Každá strana nese zpravidla sama výlohy, které jí vznikly. V rozhodčím nálezu může být přiznána náhrada jejích výloh, a to zpravidla podle úspěchu ve sporu."

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1.2.2007.