Dodatek č. 1 Řádu a Pravidel o nákladech rozhodčího řízení pro vnitrostátní spory

§ 1 Řádu a Pravidel o nákladech rozhodčího řízení se doplňuje o odstavec (6), který zní :

„(6) Pokud bude podán návrh na přezkum rozhodčího nálezu ve smyslu § 27 zákona o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb., pak se použije ustanovení tohoto Řádu a Pravidel o nákladech rozhodčího řízení obdobně jako při podání žaloby.“

Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem 5.6.2003.