Dodatek č.1 ke Zvláštnímu dodatku Řádu pro rozhodčí řízení on-line

I. Zvláštní dodatek Řádu pro rozhodčí řízení on-line se mění takto:

V § 1, odst. 4. zní :

„(4) Řádem se rozumí Řád a Pravidla o nákladech rozhodčího řízení Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky nebo Řád a Pravidla o nákladech rozhodčího řízení pro vnitrostátní spory Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Řád“) „

II. Pravidla o nákladech rozhodčího řízení on-line se mění takto :

§ 6 včetně nadpisu zní :

„Výlohy stran

Každá strana nese sama výlohy, které jí vznikly. V rozhodčím nálezu může být přiznána náhrada jejích výloh, a to zpravidla podle úspěchu ve sporu.“

Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem 1.7.2007.

Dodatek č.1 ke Zvláštnímu dodatku Řádu pro rozhodčí řízení on-line

I. Zvláštní dodatek Řádu pro rozhodčí řízení on-line se mění takto :

V § 1, odst. 4. zní :

„(4) Řádem se rozumí Řád a Pravidla o nákladech rozhodčího řízení Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky nebo Řád a Pravidla o nákladech rozhodčího řízení pro vnitrostátní spory Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Řád“) „

II. Pravidla o nákladech rozhodčího řízení on-line se mění takto :

§ 6 včetně nadpisu zní :

„Výlohy stran

Každá strana nese sama výlohy, které jí vznikly. V rozhodčím nálezu může být přiznána náhrada jejích výloh, a to zpravidla podle úspěchu ve sporu.“

Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem 1.7.2007.